HomeCock Hazeu

Over Cock Hazeu

Cock is institutioneel-economisch onderzoeker en adviseur. Tot 2007 was hij senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en universitair hoofddocent aan de EUR. Nu is hij eigenaar van het Bureau voor Institutioneel-Economisch Onderzoek en Advies (IEOA).

Averechtse selectie

Voordat er een contract gesloten is, is bepaalde informatie over gedragingen en eigenschappen van de ene contractpartij verborgen voor de andere partij. Dit kan leiden tot averechtse selectie (adverse selection).

Wie het meest te verbergen heeft, heeft er het meest baat bij om een contract aan te gaan. In de verzekeringstheorie […]

2016-04-10T12:08:14+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Eigenbelanghypothese

De veronderstelling dat mensen hun belangen nastreven zoals ze die zelf zien. De eigenbelanghypothese valt dus niet (noodzakelijkerwijs) samen met een ‘direct eigenbelang’ in de zin van eng egoïsme, maar laat een ruim palet aan doeleinden toe, inclusief het rekening houden met het welzijn van anderen. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele […]

2016-04-10T12:18:57+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Externe effecten

Externe effecten zijn de niet in de marktprijzen tot uiting komende positieve of negatieve invloeden van de productie of consumptie van goederen en diensten op de welvaart van anderen die niet in de ruil zijn betrokken. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede […]

2016-04-10T12:18:31+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Freerider-probleem

Het freerider-probleem wordt ook wel freerider-gedrag genoemd. Dit is de mogelijkheid dat actoren zich economische baten weten toe te eigenen zonder dat ze in de kosten meedelen, of dat ze gegeven een bepaalde bate hun inspanningen of andere kosten proberen te minimaliseren. Het freerider-probleem doet zich o.a. voor bij teamproductie. […]

2016-04-10T12:18:09+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Hold-up probleem

Nadat er geïnvesteerd is in een samenwerkingsverband kan één van de partijen proberen een voor hem gunstiger verdeling van kosten en baten afdwingen dan van tevoren was afgesproken. Die mogelijkheid ontstaat doordat de andere partij inmiddels heeft geïnvesteerd in het samenwerkingsverband (transactie- of relatiespecifieke investeringen). (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. […]

2016-04-10T12:17:46+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Impliciet contract

Bij een impliciet contract is de overeenkomst niet expliciet uitgeschreven, omdat beide partijen weten wat de gedragsregels zijn en geen van beide voor het afdwingen van het contract een beroep kan doen op een derde partij. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede […]

2016-04-10T12:17:11+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Institutie

Door mensen ontworpen beperkingen die structurerend zijn voor hun economische, sociale en politieke gedrag. Instituties kunnen zowel formeel (besluitvormingsregels, wetten, regelgeving) als informeel (gedragsregels, gezamenlijke gewoonten) van aard zijn. Tot instituties worden ook gerekend maatschappelijke organisatievormen, zoals: vakbond, kerk, politieke partij, de SER. (Bron: […]

2016-10-17T01:05:33+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Onvolledig contract

Overeenkomst waarbij partijen (1) niet alle relevante toekomstige situaties kunnen of willen – vanwege de hoge kosten – vastleggen, en/of (2) niet volledig eigenaar zijn van alle baten of lasten die bij de overeenkomst in het geding zijn. In dit laatste geval is er sprake van positieve of negatieve externe […]

2016-04-10T12:14:45+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Opportunistisch gedrag

Het arglistig najagen van eigenbelang. Dat ‘eigenbelang’ moet daarbij niet worden opgevat als eng egoïsme, maar kan gedefinieerd worden als: alles waar mensen belang aan hechten. ‘Arglistig’ kan variëren van een iets mooiere voorstelling van zaken geven tot leugen en bedrog. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- […]

2016-04-10T12:14:21+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Plural Principles

In de principaal-agent relatie is er niet sprake van één, maar van meerdere principalen. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:13:56+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Public choice

Economische theorie van de collectieve besluitvorming. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:13:33+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Rationaliteitshypothese

De veronderstelling dat mensen in situaties van relatieve schaarste verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen en daartussen doelbewuste keuzes maken. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:13:07+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Rentevoet

De mate waarin de gezamenlijke waarde – van een onderneming bijvoorbeeld – onder de potentiële waarde blijft. Dit wordt veroorzaakt doordat verschillende partijen niet maximaal aan hetzelfde doel werken. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:12:42+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Residual claimant

Degene bij wie het voordeel – het residu van opbrengsten boven kosten – van een samenwerkingsverband terecht komt. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:12:14+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Sociaal kapitaal

Het ‘fonds’ van sociale relaties waarin het handelen van mensen is ingebed. Sociaal kapitaal wordt onderscheiden van kapitaal in z’n oorspronkelijke betekenis – geld, vermogen – en van menselijk kapitaal: opleidingsniveau en vaardigheden van mensen. Bij sociaal kapitaal gaat het om gedeelde waarden en […]

2016-10-17T01:04:40+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Tijdsinconsistentieprobleem

Een optimaal resultaat op de lange termijn vereist soms keuzes die op de korte termijn suboptimaal zijn. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:11:05+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Transactiekosten

Transactiekosten zijn alle kosten die in het economisch verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van het tot stand brengen van een transactie. Transactiekosten komen dus bovenop de ‘gewone’ productiekosten, inclusief kosten van transport en marketing. Zowel aanbieders (bijvoorbeeld kosten verbonden aan het opstellen en […]

2016-10-17T01:04:21+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Transactiespecifieke investeringen

Investeringen in een unieke bestemming. Als die bestemming vervalt, zijn die investeringen verloren omdat ze geen alternatieve aanwendbaarheid hebben.

De term ‘transactiespecifiek’ wordt gebruikt als de middelen zijn aangewend voor een specifiek kapitaalgoed (de klimhal die geen alternatieve aanwendbaarheid heeft); ‘relatiespecifiek’ is de aanduiding voor de middelen die in specifiek […]

2019-04-26T23:50:48+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Veranderingskosten

Veranderingskosten zijn kosten die verbonden zijn aan de overgang van de ene naar de andere situatie. Veranderingskosten zijn een specifieke vorm van transactiekosten. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-10-17T01:04:09+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Verborgen beslissingen

Verborgen beslissingen wordt ook wel moral hazard genoemd. Nadat er een contract is gesloten, verandert een contractpartij zijn gedrag. Na het afsluiten van een reisverzekering bijvoorbeeld is de verzekerde minder voorzichtig op z’n spullen dan toen hij nog niet verzekerd was. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- […]

2016-10-17T01:04:09+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Volledig contract

Volledige contracten specificeren alle voor het contract denkbare toekomstige situaties, en kunnen worden afgedwongen door beroep te doen op een derde partij, bijvoorbeeld de rechter. Dit vereist dat alle contractbepalingen verifieerbaar zijn. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2016-04-10T12:08:32+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: , |