De boekwaarde of boekhoudkundige waarde is de waarde van activa zoals ze op de balans staan genoteerd. De boekwaarde is gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijvingen. De boekhoudkundige waarde wijkt in veel gevallen af van de werkelijke waarde. Bij verkoop levert een goed namelijk vaak meer of minder op dan wat er in de ‘boeken’ staat genoteerd. De werkelijke of gerealiseerde waarde wordt de realisatiewaarde genoemd.