Vennootschap

Vennootschap
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Twee personen willen samen een BV oprichten. Zij doen dat alleen niet als persoon, maar via hun persoonlijke BV. De reden voor hun gezamelijke deelname ligt echter in de persoonlijke sfeer. Denk dan aan het feit dat zij samen zullen werken in de deelneming. Dat persoonlijke karakter willen ze vastleggen in een overeenkomst. Daarvoor is deze overeenkomst.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Met deze brief wordt een 403 verklaring afgelegd bij de Kamer van Koophandel. Verstandiger is een 403 verklaring op te stellen uit onze databank en deze te deponeren met de bijgaande brief.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Aandeelhouders in een BV zijn vaak ook verbonden doordat ze ze samenwerken in de BV of doordat een van hen werkt in de BV. Als hier een kink in de kabel komt dan biedt deze overeenkomst een uitweg. Normaal kunnen aandeelhouders elkaar niet dwingen tot verkoop van de aandelen. Deze overeenkomst biedt een uitweg uit de patstelling.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Indien twee stichtingen fuseren kan dat niet via de overdracht van aandelen. Er is dus een overdracht van alle rechten, plichten en bezittingen nodig. Deze moeten duidelijk beschreven worden. De besturen moeten zich vastleggen op de overdracht.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een fusie van ondernemingen zijn er verschillende fases. Na de eerste gesprekken komt de fase om zaken meer vast te leggen. Meestal komt er eerst een geheimhoudingsverklaring, hiervoor is een apart document in onze databank. De volgende stap is de intentieverklaring. Deze legt op hoofdlijnen het tijdpad vast, biedt exclusiviteit en geheimhouding. Document staat ook bekend onder de Engelse titel Letter of intent LOI.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij de verkoop van een onderneming zijn er verschillende fases. Na de eerste gesprekken komt de fase om zaken meer vast te leggen. Meestal komt er eerst een geheimhoudingsverklaring, hiervoor is een apart document in onze databank. De volgende stap is de intentieverklaring. De laatste legt op hoofdlijnen het tijdpad vast, biedt exclusiviteit en geheimhouding. Document staat ook bekend onder de Engelse titel Letter of intent LOI.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een overname zijn er verschillende stadia. Na verkennende gesprekken begint het Due Diligence onderzoek. Hieraan voorafgaand wordt deze overeenkomst opgesteld. De koopprocedure wordt vast vastgelegd, de rijkwijdte van het onderzoek vastgelegd. Zoals veel zaken bij een overname is ook dit document bekend onder zijn Engelse titel: letter of intent of loi.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De onderlinge aansprakelijkheid tussen moeder en dochterondernemingen, of tussen andere leden van een groep kan worden vereenvoudigd met een zogeheten 403 verklaring. Hiermee verklaart de moeder zich hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de dochter. Deze verklaring kan ook worden ingetrokken.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Partijen bezitten samen een onderneming. Ze willen uit elkaar omdat ze verschillen van inzicht over het te voeren beleid. De ene partij geeft de andere een optie tot koop van zijn aandelen. Een optie is een recht om later uit te oefenen tegen de voorwaarden zoals deze staan in de optie.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij de koop van een onderneming moeten zeer veel aspecten worden vastgelegd. De koper wil in een overeenkomst zoveel mogelijk garanties tegen eventuele "lijken in de kast". Daarom moet de verkoper diverse zaken garanderen. In deze overeenkomst vindt u de belangrijkste aspecten bij de verkoop van een onderneming. Voor de feitelijke levering moet u naar een notaris. Met deze overeenkomst is de koop dus nog niet rond. Laat de notaris in de akte verwijzen naar deze overeenkomst. Er zijn ook andere vormen van koop van een onderneming mogelijk, zoals alleen het overnemen van de activa/bedrijsgoederen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Vrije beroepsbeoefenaars vormen hun kantoor vaak in de vorm van een maatschap. In die maatschap nemen zijn persoonlijk deel of via hun persoonlijke BV's. Omdat de maatschap ook gaat over de uitoefening van het beroep moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt. Een deel van de samenwerking is gebaseerd op zakelijke overwegingen en een ander deel op beroepsmatige. De ervaring leert dat advocatenmaatschappen niet het eeuwige leven hebben. Het is dus verstandig om ook goed na te denken op voorhand over het uit elkaar gaan van de partners. Belangrijk bij een advocatenmaatschap is dat de onafhankelijkheid van de advocaten gewaarborgd blijft. Dit in verband met de regels van de Orde van Advocaten en de Advocatenwet. Terwijl tegelijk een samenwerking wordt aangegaan.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De maatschap tussen een man en een vrouw. Naast getrouwd werken beiden in een bedrijf samen. Het is ook in dat geval verstandig een maatschapsovereenkomst te sluiten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Indien de ene BV houder is van de aandelen in een andere BV is het mogelijk dat de moeder het management voert over de dochter. Het is dan van belang dat een zakelijke overeenkomst wordt gesloten tussen moeder en dochter. In de praktijk kun je trouwens beter ervoor zorgen dat er ook een natuurlijke persoon is aangesteld als bestuurder. Anders moet je voor iedere handtekening een bewijs leveren dat je ook bevoegd bent in de Holding.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een BV kan besluiten nieuwe aandelen uit te geven.Dat besluit moet zij nemen in een aandeelhoudersvergadering.Ben je op zoek naar een situatie waarin de aandelen voor een nieuwe aandeelhouder zijn dan zijn daar andere notulen voor. Voor de uitgifte van aandelen aan een nieuwe aandeelhouder (participant) zijn aparte notulen noodzakelijk.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een deelname in het aandelenkapitaal van een BV kan dit door middel van nieuwe aandelen gebeuren. Voordat dit besluit genomen wordt, moet natuurlijk een overeenkomst tot stand zijn gekomen tussen de huidige aandeelhouder(s) en de nieuwe participant. Speciaal voor deelname in een BV is een aparte overeenkomst in onze databank opgenomen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Voor een aantal besluiten is het noodzakelijk dat een BV een bestuurder kent. Bij overlijden zijn dat de erfgenamen van de aandeelhouders. Bij ernstige ziekte of langdurige afwezigheid kan de bestuurder ook geen besluiten nemen. Denk bijvoorbeeld aan een hartaanval of beroerte. De statuten van de meeste BV's voorzien in de mogelijkheid een tijdelijk bestuurder aan te wijzen. Inherent aan de reden voor het besluit is het verstandig dit besluit vooraf te nemen. Deze notulen voorzien in de vastlegging van dit besluit.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst uit een BV aan de aandeelhouder(s). Het meest gebruikte moment om een dividend uit te keren is bij de vaststelling van de jaarcijfers. Het is ook mogelijk om gedurende het jaar een dividend uit keren, dit wordt een interim dividend genoemd. U moet een liquiditeitstoets doen voordat u over mag gaan tot een uitkering van een interim dividend.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het is mogelijk een vennootschap te ontbinden. Dit start met een besluit van de aandeelhouders. Hierna moet dit besluit ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel en moet een advertentie geplaatst worden in een nieuwsblad.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een BV worden de commissarissen benoemd door de aandeelhouder (s).
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een besloten vennootschap moeten de aandeelhouders de directie benoemen. Dat moet formeel ook gebeuren indien er slechts een aandeelhouder is die tevens de directie gaat vormen. Een dergelijk besluit moet genotuleerd worden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een apart besluit voor de uitkering van het dividend. Er zijn aparte notulen voor de uitkering van een interim dividend.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het jaarlijks vast stellen van de jaarrekening is van groot belang. Door goedkeuring door de aandeelhouder is het bestuur van de BV gevrijwaard.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het afstempelen van aandelen is het verminderen van het kapitaal van de BV.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De statuten van een BV moeten gewijzigd worden door de notaris. De aandeelhouders moeten de wijziging in een vergadering goedkeuren.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een commanditaire vennootschap is een ondernemingsvorm waarbij de ene vennoot de dagelijkse werkzaamheden uitvoert en de andere vennoot het kapitaal inbrengt. Dat kunnen natuurlijk meerdere mensen zijn. CV's worden ook gebruikt om risicodragend kapitaal op te halen. De vennoot die het kapitaal inbrengt is namelijk fiscaal gezien ondernemer. Hierdoor heeft deze recht op fiscale aftrekposten voor ondernemers.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een VOF is een eenvoudige rechtsvorm waarbij twee of meer personen samen een bedrijf voeren. Ieder van de vennoten is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een participatiemaatschappij wenst tijdelijk een deelname te doen in een onderneming. De overeenkomst regelt de verhouding tussen de verkopende aandeelhouder, die tevens de directie zal blijven voeren en de participant.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De participatiemaatschappij wenst op voorhand zekerheden in te bouwen bij de onderneming waar ze in deel gaat nemen. Met de overeenkomst wordt op voorhand enkele besluiten vastgelegd. De participatiemaatschappij wil een commissaris kunnen benoemen en de aandelen aan het eind van de participatie kunnen verkopen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De fusie komt tot stand door de opname van de ene in de andere vennootschap. Er zijn ook andere fusiemogelijkheden zoals die waarbij een nieuwe vennootschap de beide oude vennootschappen overneemt.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
0
Winkelwagen
Deze website gebruikt cookies. Akkoord