Overeenkomst
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Twee personen willen samen een BV oprichten. Zij doen dat alleen niet als persoon, maar via hun persoonlijke BV. De reden voor hun gezamelijke deelname ligt echter in de persoonlijke sfeer. Denk dan aan het feit dat zij samen zullen werken in de deelneming. Dat persoonlijke karakter willen ze vastleggen in een overeenkomst. Daarvoor is deze overeenkomst.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Voor de bouw van een nieuwbouwwoning moet een overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en de aannemer. De overeenkomst gaat uit van een eindgebruiker die tevens opdrachtgever is.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een concurrentiebeding moet: schriftelijk zijn aangegaan met een meerderjarige werknemer, de werkzaamheden omschrijven en het gebied en de periode van gelding (max. 1 jaar) bevatten. De werkgever kan naast een boete ook een schadevergoeding eisen als dat uitdrukkelijk is bedongen. Looptijd en werkingssfeer mogen niet onevenredig zwaar beperken en de boete mag niet buitensporig zijn. De rechter kan desnoods ingrijpen.Bij een functiewijziging, als het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken en bij overgang van de onderneming is een nieuw concurrentiebeding nodig. Als handhaving ernstig nadeel oplevert, moet de werkgever mogelijk een vergoeding aan de werknemer betalen.Het concurrentiebeding vervalt, als de arbeidsovereenkomst wordt beeindigd.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Provisie wordt vaak afgesproken met vertegenwoordigers of account managers. In aanvulling op hun salaris ontvangen zij een vergoeding die afhankelijk is van hun prestatie. De vergoeding is gekoppeld aan de behaalde omzet. De bepalingen kunnen opgenomen in een arbeidsovereenkomst of los getekend worden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Arbeidsovereenkomsten oude stijl gaan uit van werken op het kantoor/bedrijf van de werkgever. Indien de werknemer ook werkzaamheden gaat vervullen vanuit andere plekken zoals zijn of haar huis, zijn aanvullende bepalingen nodig. Die gaan over geld zoals de vergoeding voor de kosten van de werkplek. Er moeten ook afspraken komen over de inrichting en controle van de werkplek. Je moet je realiseren dat je als werkgever altijd aansprakelijk bent voor onder andere de arbeidsomstandigheden. Dat is ook het geval als jouw werknemer thuis gaat werken.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Om duidelijk een einde te maken aan een pandrecht is het verstandig een overeenkomst op te maken. Zeker bij een pandrecht kan het onduidelijk zijn of het pandrecht is beeindigd. De onderliggende schuld kan afgelost zijn, maar dat is niet altijd duidelijk zichtbaar.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Agentuur en handelsovereenkomst zijn juridisch gezien gelijk.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Dat partijen altijd weer van een overeenkomst af kunnen is het logische gevolg van de vrijheid van contracteren. Als je een overeenkomst kan sluiten, dan kan je die ook weer ongedaan maken. Je moet het dan wel eens zijn, overeenkomen. Voor de beeindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is een apart contract opgenomen. Ook is in de databank een beeindiging van een samenlevingsovereenkomst en van een VOF te vinden. Deze overeenkomst wordt ook wel ontbindingsovereenkomst genoemd, omdat de overeenkomst wordt ontbonden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de Lease overeenkomst met de klanten. Op grond hiervan worden dan "losse" lease-overeenkomsten gesloten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Deze Algemene Bepalingen zijn gebaseerd op de ROZ modellen. Ze zijn echter in eenvoudiger Nederlands opgemaakt. Bovendien is dit document in Word beschikbaar zodat u het naar uw eigen wensen kunt aanpassen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Indien twee partijen een goed aan elkaar willen verkopen is het verstandig een koopovereenkomst af te sluiten. Hierin staan enkele belangrijke bepalingen. De wet geeft enkele basisregels voor de verkoop, zo moet duidelijk zijn wat er wordt verkocht, van en aan wie er wordt verkocht en wat de prijs is. De omschrijving van wat er verkocht wordt, het moment waarop het product over wordt gedragen en de betaling. Op de site zijn ook specifieke koopovereenkomsten te vinden voor bijvoorbeeld een motor, auto of dier.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • In de algemene voorwaarden zijn aanvullende zaken geregeld bij een kredietovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het overlijden van de kredietnemer. Of regelingen voor de vervroegde aflossing. Je kunt deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren op een gewone leningsovereenkomst die je van onze site hebt gedownlaod.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het betreft hier een full operational lease. Het risico en onderhoud van het object blijven daarbij bij de leasemaatschappij. Alle kosten voor onderhoud komen dan voor rekening van de leasemaatschappij. Het contract is te gebruiken voor bij ieder object zoals auto's, schepen, vliegtuigen of machines.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Verpanding is een vorm van zekerheid. De kredietverschaffer met pandrecht krijgt door verpanding voorrang boven de andere crediteuren. De pandhouder krijgt de goederen of rechten waarop hij het pandrecht bezit namelijk exclusief om zijn vordering te innen. Het pandrecht wordt ingeroepen als de geldlener niet langer kan aflossen. De algemene voorwaarden verpanding zijn van toepassing verklaard in de losse aktes van verpanding. Voor veel mogelijke vormen van verpanding is een losse akte opgenomen die apart moet worden overeengekomen. Er moeten voor een geldige pandovereenkomst dus minimaal twee overeenkomsten getekend worden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het leveren van producten. Ze vormen een aanvulling op het dwingende recht dat bij veel overeenkomsten van toepassing is. In het bijzonder zijn ze van toepassing op de verkoop van producten tussen ondernemers.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Dat een stichting een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een stichting is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Deze regeling maakt ook onderdeel uit van het complete pakket met overeenkomsten voor een vereniging. Afname van het pakket is al snel voordelig. Dat een vereniging een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een vereniging is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • In het kader van beroepsonderwijs is er een periode waarin de leerling naast zijn school ook werkt. Dat gebeurt op basis van een leerarbeidsovereenkomst.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een statutair directeur van een BV heeft verschillende bevoegdheden. De arbeidsovereenkomst bevat extra bepalingen over geheimhouding en vergoedingen. De met deze overeenkomst aangestelde directeur is ook bestuurder van de BV. In aanvulling op deze arbeidsovereenkomst kan ook een aparte regeling worden gemaakt met besluiten die zijn voorbehouden aan toestemming van de aandeelhouders. Deze regeling is apart opgenomen op de website. Op de website is een specifieke arbeidsovereenkomst opgenomen indien de directeur ook de eigenaar is van de BV.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een min max contract is een arbeidsovereenkomst waarbij niet van tevoren duidelijk is hoeveel uur gewerkt wordt. Het komt neer op een oproepcontract. De werkgever roept de werknemer op als er werk is. De werkgever is verplicht in ieder geval het loon te betalen over de garantie-uren. Wordt er structureel meer gewerkt dan het aantal garantie-uren? Dan kan dit gevolgen hebben voor het contract. Bepalend is het het aantal uren dat gemiddeld in de laatste drie maanden is gewerkt.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De fiscus en ook soms andere partijen willen dat er een contract is gesloten tussen de BV en de directeur. De arbeidsovereenkomst is vergelijkbaar met die waarbij de directeur niet dezelfde persoon is als de aandeelhouder. Behalve dat in deze overeenkomst zo min mogelijk verplichtingen voor de directeur staan. Zo zijn er geen nodeloze verplichtingen die de directeur aangaat tegenover de aandeelhouder. Het betreft hier immers in principe dezelfde persoon. Extra beloningen kun je als aandeelhouder op ieder moment toekennen aan jezelf als directeur, die hoeven dus ook niet in de arbeidsovereenkomst. Voor de beloning verlangt de fiscus dat je een Gebruikelijk Loon hanteert, tenzij je daar een ontheffing voor hebt aangevraagd. Om die ontheffing aan te vragen is een apart verzoek beschikbaar op deze website.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Stukloon komt in Nederland relatief veel voor in de land- en tuinbouw en ook in de horeca. Bij stukloon is de beloning afhankelijk van de productie. Hoe meer men produceert hoe meer men verdient. Denk bijvoorbeeld aan bollen pellen, asperge steken of hotelkamers schoonmaken. Door het stukloon kunnen snelle en ervaren werknemers vaak meer verdienen dan normaal. Wettelijk moet je er wel voor zorgen dat iemand bij een normale productie het minimumloon kan of zal verdienen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde tijd. Die tijd kan in een periode zijn vastgelegd of gekoppeld aan een project of gebeurtenis. Voor beide varianten staat een model op onze site. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden verlengd in een periode van twee jaar. U kunt geen aanvullend concurrentiebeding sluiten bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen een beperking hebben in datumbereik. Een andere manier om een overeenkomst voor bepaalde tijd af te spreken is deze te koppelen aan de duur van een project of gebeurtenis (zoals vervanging bij zwangerschap).
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd mogen meer bepalingen bevatten dan die voor bepaalde tijd. Zo kunt u deze overeenkomst aanvullen met de aparte regeling voor een concurrentiebeding.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij het werken op rooster komen enkele afwijkende bepalingen voor. Die hebben uit de aard van de zaak te maken met werktijden en dagen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een barterovereenkomst is een vorm van ruilhandel. Bijvoorbeeld een overeenkomst waarbij partijen advertentieruimte ruilen. De waarde van de te ruilen producten of diensten moet ongeveer gelijk zijn zodat de ruil met gesloten beurzen kan plaatsvinden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een bestuurder die geen aandeelhouder is van een BV kan de directie voeren over het bedrijf. De aandeelhouders maken een lijst met besluiten die de directie niet kan nemen zonder toestemming van de aandeelhouders. Het gaat dan om besluiten die grote gevolgen hebben voor de onderneming zoals aangaan bankkrediet, starten van juridische procedures of het toezeggen van een pensioenregeling.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De borgstelling voor een krediet is gangbaar. Indien u wordt aangesproken op uw borgstelling is deze schuld aftrekbaar in Box 1. U moet dan wel voor de borgstelling een vergoeding ontvangen. In de praktijk wordt over het algemeen een percentage van 1% a 2% gehanteerd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het risico dat gelopen wordt. Wanneer u geen enkel risico, of zeer weinig risico loopt, is de vergoeding lager dan wanneer u een groter risico loopt.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De overeenkomst biedt de schuldeiser extra zekerheid voor de schuld die de schuldenaar is aangegaan. Bij een borgstelling kan de schuldeiser zijn vordering niet alleen verhalen bij de schuldenaar, maar ook bij de borg. Meestal wordt deze overeenkomst gebruikt als iemand geld heeft (uit)geleend. Het kan ook gaan om andere schulden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bruikleen is de juridische term voor iets uitlenen zonder vergoeding. Als het om waardevolle zaken gaat is het verstandig hier een overeenkomst voor te maken. Bruikleen wordt onder andere gebruikt voor kunstwerken.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
0
Winkelwagen
Deze website gebruikt cookies. Akkoord