Beschrijving

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Bevat bepalingen over:
– Definities
– Toepasselijkheid van de voorwaarden
– Offertes
– Uitvoering van de overeenkomst
– Contractsduur; uitvoeringstermijn
– Wijziging van de overeenkomst
– Geheimhouding
– Intellectuele eigendom
– Opzegging
– Ontbinding van de overeenkomst
– Gebreken; klachttermijnen
– Honorarium
– Betaling
– Incassokosten
– Aansprakelijkheid
– Overmacht
– Geschillenbeslechting
– Toepasselijk recht