Beschrijving

Algemene voorwaarden die ten grondslag liggen aan technische dienstverlening door dienstverlener aan opdrachtgever.
De zaken ten aanzien waarvan de montage, inbedrijfstelling of testen moet plaatsvinden, zijn voor wat betreft beschadiging of tenietgaan voor risico van de Opdrachtgever zodra de zaken op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd.

De Opdrachtgever is verplicht die zaken op deugdelijke wijze te beveiligen tegen schade en tenietgaan. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behouden de dienstverlener en/of haar toeleverancier(s) de eigendom van zaken en de intellectuele vermogensrechten (zoals terzake alle documentatie, offerte(s), rapporten, tekeningen, bestekken, ontwerpen, afbeeldingen, prijsopgaven en voorwaarden.