Beschrijving

Garantieverklaring van opdrachtgever waarbij hij garandeert de juiste betaling van al hetgeen hij op enig moment aan voormelde maatschappij(en) verschuldigd mocht zijn uit hoofde van (een) door hem met haar gesloten en/of nog te sluiten huurkoop/lease/huurovereenkomst(en) c.q. na ontbinding daarvan tot zulke bedragen als de opbrengst van de aan de bank verstrekte of nog te verstrekken zekerheden toereikend zal zijn.