Beschrijving

Verklaring waarbij de ondernemer jegens de bank verklaart zolang de bank enige vordering op hem mocht hebben geen kapitaal te zullen onttrekken uit de onderneming opdat genoemde gelden voor de bank mede tot waarborg van de verbintenissen van debiteur zullen strekken en voorts geen gelden aan debiteur te onttrekken bijwege van door debiteur te verstrekken geldlening of anderszins.