HomeKenmerk: Micro-economie

Aanbodcurve

Hoeveel er van een bepaald product wordt aangeboden, hangt onder andere af van de prijs die een producent voor dat product kan krijgen. Er is dus een relatie tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs van een goed. In de meeste gevallen geldt dat het aanbod van […]

2018-05-21T15:12:33+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Aanbodoverschot

Er is sprake van een aanbodoverschot als er meer goederen of diensten worden aangeboden dan er worden gevraagd op een markt. Er zijn meerdere redenen voor een overschot aan aanbod. Een reden is dat de prijs van een goed of dienst te hoog is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een door de overheid (of andere institutie) ingestelde minimumprijs.

2018-05-21T15:12:31+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Agency kosten

Agency kosten zijn de kosten die een principaal (opdrachtgever) maakt om te controleren of de agent (opdrachtnemer) handelt in het belang van de principaal.

Stel dat een farmaceutisch bedrijf een engineering contractor de opdracht geeft om een farmaceutische fabriek te bouwen. De farmaceut is in dit geval de

2019-04-25T15:21:55+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Alternatieve kosten

Alternatieve kosten zijn de kosten van het opgeofferde alternatief. Tijd is schaars, dus je zult keuzes moeten maken. ‘Ga ik naar de bioscoop of ga ik sporten?’ De ene mogelijkheid zul je moeten opofferen om de andere mogelijkheid uit te kunnen voeren.

Alternatieve kosten wordt ook wel Alternativiteitskosten, […]

2019-04-25T15:31:26+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Asymmetrische informatie

In een situatie waarbij sprake is van asymmetrische informatie (asymmetrical information) beschikken principaal en agent niet over dezelfde informatie over elkaars doen en laten. De casus die het vaakst gebruikt wordt ter illustratie is die van de agent die wel volledige informatie over z’n […]

2018-05-21T15:13:19+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Averechtse selectie

Voordat er een contract gesloten is, is bepaalde informatie over gedragingen en eigenschappen van de ene contractpartij verborgen voor de andere partij. Dit kan leiden tot averechtse selectie (adverse selection).

Wie het meest te verbergen heeft, heeft er het meest baat bij om een contract aan te gaan. In de verzekeringstheorie […]

2016-04-10T12:08:14+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking wordt ook wel arbeidsaanbod of aanbod van arbeid(krachten) genoemd. Hiertoe worden alle personen gerekend die:

  • tussen de 15 en 65 jaar zijn
  • twaalf of meer uren per week werken
  • werk hebben aanvaard waardoor ze twaalf of meer uren per week gaan werken
  • bij het UWV Werkbedrijf hebben aangegeven twaalf […]
2018-05-21T15:12:23+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Bonding kosten

Bonding kosten zijn alle kosten die een agent maakt om zijn principaal ervan te overtuigen dat de agent in het belang van de principaal werkt. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)

2019-04-25T15:55:07+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Calculatiekartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de berekening van de kostprijs. In dit geval worden afspraken gemaakt over het hanteren van een bepaald calculatieschema. Het kan overigens wel zo zijn dat deze bedrijven verschillende verkoopprijzen hanteren. Het doel van een calculatiekartel is het beperken van […]

2018-05-21T15:14:26+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Coase-theorema

Om een optimale uitkomst te kunnen bereiken, is noodzakelijk dat de eigendomsrechten van de kosten en baten die resulteren uit een transactie volledig en nauwkeurig zijn toegewezen (volledig contract). Dit geldt ongeacht hoe de verdeling van die rechten is in de uitgangssituatie. Met andere woorden: vanuit verschillende mogelijke uitgangssituaties kan […]

2018-05-21T15:14:23+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Commitment

Commitment is de onherroepelijke vastlegging van beloften of dreigingen. Onherroepelijkheid impliceert dat een actor zich op tijdstip 1 vastlegt op zijn gedrag op tijdstip 2. Commitment is daarmee de uitsluiting van de mogelijkheid van opportunistisch gedrag. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede […]

2018-05-21T15:14:21+01:00Categorieën: Economie|Tags: |

Concrete markt

Een geografisch bepaalde plaats waar vragers en aanbieders elkaar treffen om op vaste tijden handel met elkaar te drijven of zich op de markt te oriënteren. Een voorbeeld is een vlooienmarkt, veemarkt, horlogebeurs etc.

2018-05-21T15:14:20+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Conditiekartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over betalings- en regelingsvoorwaarden. Het doel van deze regeling is de concurrentie te beperken. Als bedrijf 1 gunstigere betalingsvoorwaarden heeft (bijvoorbeeld: gespreid betalen of een langer leverancierskrediet) dan bedrijf 2, kan een consument om […]

2018-05-21T15:14:20+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Dumping

Het verkopen van producten aan het buitenland onder de kostprijs. Meestal is de reden van het dumpen van goederen dat bedrijven met een overschot zitten in het eigen land. Door de verkoop van deze producten onder kostprijs, krijgt een bedrijf tenminste nog een gedeelte van de gemaakte kosten terug. De […]

2018-05-21T15:15:39+01:00Categorieën: Economie|Tags: , |

Freerider-probleem

Het freerider-probleem wordt ook wel freerider-gedrag genoemd. Dit is de mogelijkheid dat actoren zich economische baten weten toe te eigenen zonder dat ze in de kosten meedelen, of dat ze gegeven een bepaalde bate hun inspanningen of andere kosten proberen te minimaliseren. Het freerider-probleem doet zich o.a. voor bij teamproductie. […]

2016-04-10T12:18:09+01:00Categorieën: Economie|Tags: |