Toont alle 18 resultaten

Inleenovereenkomst

38,50

Deze inleenovereenkomst is tussen een uitlener en inlener van personeel. Je kunt voor een lange periode verschillende medewerkers uitlenen. Maak afspraken over de duur, werkzaamheden, vervanging en aansprakelijkheid bij ziekte of als een medewerker ongeschikt blijkt.

In combinatie met dit contract heb je een inleenbevestiging nodig. Die is bij de prijs inbegrepen. Daarin vul je de specifieke gegevens van een medewerker, zoals naam, plaats en tarief in. Gebruik deze word-documenten (overeenkomst incl. bevestiging) voor uitzendwerk, detachering etc.

Inleenbevestiging

9,50

Als basis voor een inleenbevestiging ligt altijd een inleenovereenkomst ten grondslag. Voor iedere medewerker die wordt uitgeleend vul je dit modelformulier in, zodat gedetailleerde gegevens over de opdracht aan de inleen gekoppeld zijn.

Download dit voorbeeld (Word) en gebruik het voor een onbeperkt aantal detacheringen en/of uitzendkrachten. Vul de naam, projectduur, beschrijving van de werkzaamheden en het uurtarief in. Zowel de inlener als uitlener ondertekenen deze bevestiging.

Leerovereenkomst

24,50

Met een leerovereenkomst (ook wel leerarbeidsovereenkomst) neemt een organisatie een leerling die een praktijkgerichte mbo-opleiding volgt in tijdelijke dienst. Hij of zij verricht werkzaamheden en doet tegelijkertijd werkervaring op.

Het idee van deze overeenkomst is dat je een iemand begeleidt en tegelijkertijd mee laat werken in het bedrijf. Het is in eerste plaats als praktijkschool bedoeld. Als de leerling goed bevalt, kun je hem of haar na afronding van de opleiding een dienstverband aanbieden. Dit model is een combinatie tussen een leer- en arbeidsovereenkomst. Download dit voorbeeld in Word.

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

24,50

Dat een stichting een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een stichting is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

24,50

Grote verenigingen hebben vaak werknemers in dienst, waaronder een directeur die belast is met de dagelijkse gang van zaken. Daarvoor hebben wij een aparte Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging voor een betaald dienstverband opgesteld.

Dit arbeidscontract is tussen de directeur en het bestuur van een vereniging. De ALV moet vooraf toestemming geven. Naast het salaris, de duur van het dienstverband en werktijden worden er ook afspraken gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden.

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur

24,50

De Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur bevat extra bepalingen over geheimhouding en vergoedingen. De met deze overeenkomst aangestelde directeur is tevens statutair bestuurder van de bv. In aanvulling op dit contract kan ook een Directiereglement worden opgesteld met besluiten die zijn voorbehouden aan toestemming van de aandeelhouders.

Op onze website hebben wij een aparte Arbeidsovereenkomst DGA opgenomen die geschikt is als de aan te stellen statutair directeur ook aandeelhouder / eigenaar is van de bv.

Arbeidsovereenkomst DGA

24,50

De Arbeidsovereenkomst DGA is vergelijkbaar met die waarbij de directeur niet dezelfde persoon is als de directeur-grootaandeelhouder, maar dit model is specifiek voor een statutair directeur die tevens aandeelhouder in de bv is. Je bent wettelijk verplicht (Artikel 2: 247 BW) een contract te sluiten.

In dit model zijn geen nodeloze verplichtingen opgenomen die de directeur aangaat tegenover de aandeelhouder. Het betreft hier immers een arbeidscontract met jezelf. Extra beloningen kun je op ieder moment aan jezelf toekennen en zijn dan ook niet in het model opgenomen.

Gebruikersovereenkomst Laptop

14,50

Als aanvullende arbeidsvoorwaarde geven bedrijven een laptop in bruikleen aan hun personeel. Afspraken leg je vast met deze Gebruikersovereenkomst Laptop. Maak afspraken over zorgvuldig gebruik, downloaden van applicaties en teruggave als het dienstverband afloopt.

Vul zelf de gegevens van de werknemer, het merk, type en serienummer in. Deze overeenkomst is zowel geschikt voor een laptop, tablet als pc. Er is een een aparte overeenkomst voor het gebruik van een mobiele telefoon beschikbaar.

Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon

14,50

De meeste werkgevers stellen een mobiele telefoon ter beschikking aan hun werknemers. Met de Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon blijft de smartphone in eigendom van het bedrijf. Je maakt afspraken over zorgvuldig gebruik en teruggave bij beëindiging van het dienstverband.

Dit contract is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Aansprakelijkheid, maar ook gebruik en verzekeringen maken deel uit van dit model. Je vult zelf het merk, type en serienummer in. Let op: voor een laptop of tablet heb je een Gebruikersovereenkomst Laptop nodig.

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

14,50

Een stichting heeft geen winstoogmerk. Dat zegt niets over het feit dat een stichting geen personeel zou kunnen hebben. Veel stichtingen hebben een directeur. Die directeur kan vervolgens binnen zekere grenzen de stichting runnen in de dagelijkse praktijk. Voor de afbakening van de taken en bevoegdheden van de directeur is een ander document beschikbaar. Het bestuur moet de directeur formeel benoemen, zij doet dat het beste met een apart bestuursbesluit. Bij een stichting is het bestuur altijd verantwoordelijk en dus ook mogelijk aansprakelijk. De directeur kan wel de dagelijkse leiding hebben, maar dat doet juridisch niet af aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Overeenkomst toekenning van koopoptie aandelen aan werknemer

24,50

De aandelenoptie is een recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs aandelen te kunnen kopen. De optie moet gekocht worden, anders zal de fiscus deze niet accepteren. Doel van het verstrekken van een aandelenoptie aan een werknemer is deze te belonen voor eventuele groei van de onderneming. Ook zal een aandelenoptie de verbondenheid van de werknemer met de onderneming versterken. Indien het beter gaat dan verwacht met de onderneming zullen de opties meer waard worden. Gaat het slechter dan heeft de optie geen waarde.

Reglement Auto van de Zaak

18,50

Werkgevers stellen regelmatig een smartphone, laptop en een auto van de zaak ter beschikking aan hun personeel. Als meerdere werknemers een bedrijfsauto hebben, is het verstandig om algemene regels op te stellen. Denk aan afspraken over privégebruik en verkeersboetes.

Met dit model heb je een degelijke set aan afspraken die je zelf aan kunt passen aan het beleid van je bedrijf. Dit is een eenzijdig Reglement Auto van de Zaak, dus geen overeenkomst. Met elke afzonderlijke werknemer stel je een aparte gebruikersovereenkomst auto van de zaak waarin je naar dit reglement verwijst.

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

24,50

Uitgewerkte Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak met invulformulier waar je de gegevens van een personeelslid en de bedrijfsauto invult. Je maakt afspraken over de rechten en plichten van de werknemer, maar ook over de verzekeringen die het bedrijf regelt.

Als werkgever neem je de allrisk en ongevallen- / inzittendenverzekering voor je rekening. Je kunt dit natuurlijk ook aanpassen aan het eigen bedrijfsbeleid. Bij overhandiging van de autosleutels wordt dit contract door beide partijen ondertekend.

Verzuimreglement

24,50

Werkgevers moeten zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Met dit Verzuimreglement worden afspraken over ziekmelding, vakantie tijdens ziekte en melden bij de bedrijfsarts gemaakt. Dit verzuimprotocol biedt een goede juridische basis.

Bij ziekte en verzuim gelden veel regels. De belangrijkste afspraken tussen werknemer en -gever hebben wij op papier gezet. Dit document is geschikt voor professionals die tijd en uitzoekwerk willen besparen. Je downloadt een word-document, zodat je het op maat kunt maken voor het beleid binnen je eigen organisatie.

Concurrentiebeding

14,50

Dit concurrentiebeding gebruik je als aanvulling op een bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) mag je hierover geen afspraken meer opnemen in een tijdelijk arbeidscontract.

Dit model bevat twee bepalingen: een concurrentie- en een relatiebeding. Bij de eerste spreek je af dat een werknemer gedurende een bepaalde termijn na beëindiging van de dienstbetrekking niet bij een concurrent aan de slag gaat. Bij de tweede mag de werknemer zijn diensten niet aan een klant / zakelijke relatie aanbieden. Beiden zijn bedoeld om de werkgever te beschermen.

Provisieregeling

14,50

Deze provisieregeling is een aanvulling op een arbeidsovereenkomst. Je voegt het als bijlage toe. Dit kan aan een nieuw of bestaand contract. Juristen noemen het provisie, maar in het dagelijks taalgebruik wordt meestal over prestatiebeloning of -vergoeding gesproken.

Dit is een korte bijlage, maar alles wat juridisch nodig is staat erin. Je spreekt de hoogte, maar ook de voorwaarden en looptijd van de vergoeding af. Afspraken over een voorschot, aanvulling op vakantiegeld en verrekening bij eventuele arbeidsongeschiktheid worden ook vermeld.

Thuiswerkregeling

14,50

Maatregelen over thuis- en telewerken neem je op in een arbeidsovereenkomst. Wij hebben de wet op het arbeidsrecht geanalyseerd en de thuis- en telewerkregelingen bestudeerd. Op basis daarvan zijn twee korte teksten over de thuiswerkregeling geschreven.

Juristen schrijven vaak lange teksten die helemaal niet nodig zijn. Als je deze twee bepalingen opneemt, heb je de basis op orde. Je maakt afspraken over de inrichting van de werkplek, goed gebruik door een werknemer en inspectie van de werkplek.

Sleutelverklaring Werknemers

12,50

Download deze Sleutelverklaring Werknemers eenmalig en gebruik onbeperkt om je personeel toegang te verlenen tot jouw bedrijfspand, zoals een kantoorruimte. Het voorbeeld is in Word, dus je kunt het zelf eenvoudig bewerken en aanpassen naar de huisstijl van je organisatie.

Dit model is geschikt als sleutelovereenkomst tussen werkgever en werknemer, maar kan ook worden gebruikt tussen een commerciële verhuurder en huurders van een bedrijfsruimte. Onder sleutel kan zowel een fysieke sleutel, toegangscode of pasje worden verstaan.

Let op: voor de verkoop van een woning is een aparte sleutelverklaring.