Toont alle 21 resultaten

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

24,95

Wil je na een proefperiode van 3 tot 6 maanden, of na een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar, een personeelslid in vaste dienst nemen? Met deze arbeidsovereenkomst geef je een werknemer een vast dienstverband.

Als ondernemer stel je je vaste lasten het liefst zo lang mogelijk uit. Als je besluit om een ‘goeie gast’ in vaste dienst te nemen, wil je dit zo goed mogelijk regelen. Meer dan 2.800 ondernemers gingen je voor en hebben dit contract gedownload. Bespaar ook veel tijd. Je hoeft geen dure HRM-adviseur of arbeidsjurist in te huren.

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd (Projectduur)

24,95

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen een beperking hebben in datumbereik. Een andere manier om een overeenkomst voor bepaalde tijd af te spreken is deze te koppelen aan de duur van een project of gebeurtenis (zoals vervanging bij zwangerschap).

Arbeidsovereenkomst Stukloon voor Bepaalde Tijd

24,95

Stukloon komt in Nederland relatief veel voor in de land- en tuinbouw en ook in de horeca. Bij stukloon is de beloning afhankelijk van de productie. Hoe meer men produceert hoe meer men verdient. Denk bijvoorbeeld aan bollen pellen, asperge steken of hotelkamers schoonmaken. Door het stukloon kunnen snelle en ervaren werknemers vaak meer verdienen dan normaal. Wettelijk moet je er wel voor zorgen dat iemand bij een normale productie het minimumloon kan of zal verdienen.

Min-Max Contract

24,95

Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarbij niet van tevoren duidelijk is hoeveel uren er wordt gewerkt. Hiermee lijkt het op een oproepovereenkomst. Het verschil is dat een werknemer in elk geval een minimum aantal uren per week werkt. Dit worden de garantie-uren genoemd. Ten tweede wordt afgesproken dat een medewerker kan worden opgeroepen tot een maximum aantal uren. Dit worden de bovenminimale uren genoemd.

De werkgever is verplicht in ieder geval het loon te betalen over de garantie-uren. Sinds januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Hierin staan regels voor het min-max contract. Download dit voorbeeld en gebruik onbeperkt.

Leerovereenkomst

24,95

Met deze leerovereenkomst maak je afspraken tussen jou als werkbedrijf en een student. Je neemt een leerling die een beroepsopleiding volgt in dienst om werkervaring op te doen. De leerling verricht werkzaamheden en jouw bedrijf ondersteunt daarbij. Iedereen wordt daar (hopelijk) wijzer van, maar het is geen arbeidsovereenkomst.

Het doel van deze leerovereenkomst is dat je een leerling begeleidt en tegelijkertijd een salaris geeft. Als de leerling goed bevalt, kun je hem of haar in dienst nemen. Dit model is daarom een combinatie tussen een leer-en een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Een leerarbeidsovereenkomst is in de eerste plaats bedoelt als praktijkschool. Download dit voorbeeld (word-bestand).

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

24,95

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan voor maximaal één jaar worden afgesloten en 2 keer worden verlengd voor eenzelfde periode. Daarna wordt het contract ontbonden of (automatisch) omgezet in een vast contract.

Download de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als je iemand in tijdelijke dienst wilt nemen. Het is ook mogelijk om iemand voor een periode, maar voor de duur van een project in te huren. Download dan de project-overeenkomst.

Arbeidsovereenkomst Wisselende Werktijden

24,95

Bij het werken op rooster komen enkele afwijkende bepalingen voor. Die hebben uit de aard van de zaak te maken met werktijden en dagen.

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

24,95

Dat een stichting een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een stichting is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

24,95

Deze regeling maakt ook onderdeel uit van het complete pakket met overeenkomsten voor een vereniging. Afname van het pakket is al snel voordelig. Dat een vereniging een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een vereniging is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur

24,95

De Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur bevat extra bepalingen over geheimhouding en vergoedingen. De met deze overeenkomst aangestelde directeur is tevens statutair bestuurder van de bv. In aanvulling op dit contract kan ook een Directiereglement worden opgesteld met besluiten die zijn voorbehouden aan toestemming van de aandeelhouders.

Op onze website hebben wij een aparte Arbeidsovereenkomst DGA opgenomen die geschikt is als de aan te stellen statutair directeur ook aandeelhouder / eigenaar is van de bv.

Arbeidsovereenkomst DGA

24,95

De Arbeidsovereenkomst DGA is vergelijkbaar met die waarbij de directeur niet dezelfde persoon is als de directeur-grootaandeelhouder, maar dit model is specifiek voor een statutair directeur die tevens aandeelhouder in de bv is. Je bent wettelijk verplicht (Artikel 2: 247 BW) een contract te sluiten.

In dit model zijn geen nodeloze verplichtingen opgenomen die de directeur aangaat tegenover de aandeelhouder. Het betreft hier immers een arbeidsovereenkomst met jezelf. Extra beloningen kun je als aandeelhouder op ieder moment toekennen aan jezelf en zijn dan ook niet in dit model opgenomen.

Bestuurdersovereenkomst

24,95

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van een vereniging of stichting. Steeds vaker is er het besef dat hier afspraken over gemaakt moeten worden. Aanbevelingen staan bijv. in de verschillende sectorgewijs vastgestelde governance codes. Bijvoorbeeld die van NOC*NSF of die voor de cultuursector.

Bestuurders moeten integer handelen, transparant zijn en zich daadwerkelijk inzetten. Ze verbinden zich voor een minimale termijn. Met dit model Bestuurdersovereenkomst zet je deze afspraken op papier.

Consultancy Overeenkomst

24,95

Wil je op tijdelijke basis kennis en expertise inhuren? Met dit model leg je de afspraken tussen een opdrachtgever en -nemer vast. Je spreekt de termijn, het doel en eventuele extra’s af. Tussentijdse beëindiging kan wanneer een consultant niet aan de gemaakte afspraken voldoet.

Dit contract is speciaal voor bedrijven die tijdelijk advies van een specialist in willen winnen. Er is geen sprake van een dienstverband. De inhuur duurt tot het doel bereikt is. Maak afspraken over de inzet- en prestatieverplichting.

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

12,95

Een stichting heeft geen winstoogmerk. Dat zegt niets over het feit dat een stichting geen personeel zou kunnen hebben. Veel stichtingen hebben een directeur. Die directeur kan vervolgens binnen zekere grenzen de stichting runnen in de dagelijkse praktijk. Voor de afbakening van de taken en bevoegdheden van de directeur is een ander document beschikbaar. Het bestuur moet de directeur formeel benoemen, zij doet dat het beste met een apart bestuursbesluit. Bij een stichting is het bestuur altijd verantwoordelijk en dus ook mogelijk aansprakelijk. De directeur kan wel de dagelijkse leiding hebben, maar dat doet juridisch niet af aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Nulurenovereenkomst

24,95

Een 0 uren contract (nul uren contract) is een arbeidsovereenkomst waarbij de algemene voorwaarden om te werken zijn afgesproken. Deze treden in werking zodra de werkgever de werknemer oproept. Uitbetaling salaris is per uur. Er zijn ook nog andere arbeidsovereenkomsten die ongeveer hetzelfde resultaat opleveren. Bij een min-max contract is een minimale garantie van het aantal uren. Bij een oproepcontract met voorovereenkomst (uitgestelde prestatieplicht) ontstaat bij iedere oproep een nieuw tijdelijk contract.

Oproepovereenkomst

24,95

Een oproepovereenkomst is een complete arbeidsovereenkomst waarbij de hoeveelheid werk in een later stadium blijkt. De overeenkomst geeft het kader waarbinnen gewerkt gaat worden. Er is een loon per uur overeengekomen. Maandelijks worden de gewerkte uren uitbetaald. Als de werkgever de werknemer oproept gaat een tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Op het aantal oproepen dat na elkaar kan plaatsvinden zijn de wettelijke regels van toepassing. Er is dus een risico dat u een vaste arbeidsovereenkomst aangaat indien u de betreffende werknemer te vaak oproept. Overeenkomst is goed te gebruiken om een poule van werknemers op te zetten die wisselend komen werken.

Overeenkomst voor Interim- of Projectmanagement

24,95

De overeenkomst regelt de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Belangrijke zaken die geregeld worden zijn bijvoorbeeld de geheimhouding en de auteursrechten. Het is belangrijk om een overeenkomst te sluiten bij het uitvoeren van een interimopdracht. Duidelijk moet van tevoren vast staan in welke verhouding partijen werken. Je kunt ook afspraken maken over wat er met de resultaten van je werk wel en niet mag gebeuren.

Stageovereenkomst

12,95

De organisatie geeft een stageplek en stagebegeleiding aan een stagiair. Er wordt een vergoeding afgesproken en de duur van de stageplek.

Stageovereenkomst met Opleidingsinstituut als Partij

24,95

Veel opleidingen en scholen kennen een verplichte (maatschappelijke) stage. De leerlingen kunnen zelf een stageplek zoeken. De instelling kan ook met enkele werkgevers een stageovereenkomst sluiten. De leerlingen kunnen dan binnen de bepalingen van die overeenkomst een stageplek nemen bij de werkgever. Deze overeenkomst is opgesteld voor drie partijen, de stagebieder, de stagiair en de opleiding. Het belang van de overeenkomst is dat er duidelijkheid is dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. Tegelijk is er wel een gezagsverhouding. De stagiair moet zich aan de regels houden van de stagebieder. Ook is belangrijk dat duidelijk is of er een verzekering is afgesloten door de organisatie.

Vrijwilligersovereenkomst

24,95

Vrijwilligerswerk moet niet vrijblijvend zijn. Voor een organisatie die veel en langdurig gebruik maakt van vrijwilligers is het belangrijk duidelijke afspraken te maken. Die afspraken betreffen onder andere de inzetbaarheid van de vrijwilliger. Anderzijds biedt dit de vrijwilliger duidelijkheid over begeleiding en beleid. De overeenkomst geeft aan dat er een verzekering is. Dat is een belangrijk aandachtspunt. De organisatie moet zich verzekeren tegen eventuele schade die de vrijwilliger kan aanrichten. Hiervoor is de organisatie namelijk aansprakelijk. Ook moet je een verzekering hebben voor schade die de vrijwilliger kan leiden. Ook hier is namelijk de organisatie aansprakelijk.