Resultaat 1–36 van de 47 resultaten wordt getoond

Inleenovereenkomst ter Beschikkingstelling Personeel

24,95

De overeenkomst maakt het mogelijk dat een Uitlener/detacheerder verschillende medewerkers uitleent aan een organisatie (de inlener). U moet per medewerker een kort aanvullende overeenkomst maken die in onze databank staat en luistert naar de titel: inleenbevestiging.

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd

24,95
Wil je na een proefperiode van 3 tot 6 maanden, of na een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar, een personeelslid in vaste dienst nemen? Met deze arbeidsovereenkomst geef je een werknemer een vast dienstverband. Als ondernemer stel je je vaste lasten het liefst zo lang mogelijk uit. Als je besluit om een 'goeie gast' in vaste dienst te nemen, wil je dit zo goed mogelijk regelen. Meer dan 2.800 ondernemers gingen je voor en hebben dit contract gedownload. Bespaar ook veel tijd. Je hoeft geen dure HRM-adviseur of arbeidsjurist in te huren.

Inleenbevestiging

6,95

In een algemene overeenkomst zijn de inlener en de uitlener (uitzendbureau of detacheerder) algemene afspraken overeengekomen. Per medewerker die aan de slag gaat moet een inleenbevestiging opgesteld.

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd (Projectduur)

24,95
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen een beperking hebben in datumbereik. Een andere manier om een overeenkomst voor bepaalde tijd af te spreken is deze te koppelen aan de duur van een project of gebeurtenis (zoals vervanging bij zwangerschap).

Arbeidsovereenkomst Stukloon

24,95
Stukloon komt in Nederland relatief veel voor in de land- en tuinbouw en ook in de horeca. Bij stukloon is de beloning afhankelijk van de productie. Hoe meer men produceert hoe meer men verdient. Denk bijvoorbeeld aan bollen pellen, asperge steken of hotelkamers schoonmaken. Door het stukloon kunnen snelle en ervaren werknemers vaak meer verdienen dan normaal. Wettelijk moet je er wel voor zorgen dat iemand bij een normale productie het minimumloon kan of zal verdienen.

Min-Max Contract

24,95
Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarbij niet van tevoren duidelijk is hoeveel uren er wordt gewerkt. Hiermee lijkt het op een oproepovereenkomst. Het verschil is dat een werknemer in elk geval een minimum aantal uren per week werkt. Dit worden de garantie-uren genoemd. Ten tweede wordt afgesproken dat een medewerker kan worden opgeroepen tot een maximum aantal uren. Dit worden de bovenminimale uren genoemd. De werkgever is verplicht in ieder geval het loon te betalen over de garantie-uren. Sinds januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Hierin staan regels voor het min-max contract. Download dit voorbeeld en gebruik onbeperkt.

Leerovereenkomst

24,95
Met deze leerovereenkomst maak je afspraken tussen jou als werkbedrijf en een student. Je neemt een leerling die een beroepsopleiding volgt in dienst om werkervaring op te doen. De leerling verricht werkzaamheden en jouw bedrijf ondersteunt daarbij. Iedereen wordt daar (hopelijk) wijzer van, maar het is geen arbeidsovereenkomst. Het doel van deze leerovereenkomst is dat je een leerling begeleidt en tegelijkertijd een salaris geeft. Als de leerling goed bevalt, kun je hem of haar in dienst nemen. Dit model is daarom een combinatie tussen een leer-en een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Een leerarbeidsovereenkomst is in de eerste plaats bedoelt als praktijkschool. Download dit voorbeeld (word-bestand).

Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

24,95
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan voor maximaal één jaar worden afgesloten en 2 keer worden verlengd voor eenzelfde periode. Daarna wordt het contract ontbonden of (automatisch) omgezet in een vast contract. Download de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als je iemand in tijdelijke dienst wilt nemen. Het is ook mogelijk om iemand voor een periode, maar voor de duur van een project in te huren. Download dan de project-overeenkomst.

Arbeidsovereenkomst Wisselende Werktijden

24,95
Bij het werken op rooster komen enkele afwijkende bepalingen voor. Die hebben uit de aard van de zaak te maken met werktijden en dagen.

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

24,95
Dat een stichting een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een stichting is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

24,95
Deze regeling maakt ook onderdeel uit van het complete pakket met overeenkomsten voor een vereniging. Afname van het pakket is al snel voordelig. Dat een vereniging een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een vereniging is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur

24,95
De Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur bevat extra bepalingen over geheimhouding en vergoedingen. De met deze overeenkomst aangestelde directeur is tevens statutair bestuurder van de bv. In aanvulling op dit contract kan ook een Directiereglement worden opgesteld met besluiten die zijn voorbehouden aan toestemming van de aandeelhouders. Op onze website hebben wij een aparte Arbeidsovereenkomst DGA opgenomen die geschikt is als de aan te stellen statutair directeur ook aandeelhouder / eigenaar is van de bv.

Arbeidsovereenkomst DGA

24,95
De Arbeidsovereenkomst DGA is vergelijkbaar met die waarbij de directeur niet dezelfde persoon is als de directeur-grootaandeelhouder, maar dit model is specifiek voor een statutair directeur die tevens aandeelhouder in de bv is. Je bent wettelijk verplicht (Artikel 2: 247 BW) een contract te sluiten. In dit model zijn geen nodeloze verplichtingen opgenomen die de directeur aangaat tegenover de aandeelhouder. Het betreft hier immers een arbeidsovereenkomst met jezelf. Extra beloningen kun je als aandeelhouder op ieder moment toekennen aan jezelf en zijn dan ook niet in dit model opgenomen.

Bestuurdersovereenkomst

24,95
Vrijwilligers zijn de ruggengraat van een vereniging of stichting. Steeds vaker is er het besef dat hier afspraken over gemaakt moeten worden. Aanbevelingen staan bijv. in de verschillende sectorgewijs vastgestelde governance codes. Bijvoorbeeld die van NOC*NSF of die voor de cultuursector. Bestuurders moeten integer handelen, transparant zijn en zich daadwerkelijk inzetten. Ze verbinden zich voor een minimale termijn. Met dit model Bestuurdersovereenkomst zet je deze afspraken op papier.

Bestuursregeling

24,95
Een bestuurder die geen aandeelhouder is van een BV kan de directie voeren over het bedrijf. De aandeelhouders maken een lijst met besluiten die de directie niet kan nemen zonder toestemming van de aandeelhouders. Het gaat dan om besluiten die grote gevolgen hebben voor de onderneming zoals aangaan bankkrediet, starten van juridische procedures of het toezeggen van een pensioenregeling.

Consultancy Overeenkomst

24,95
Wil je op tijdelijke basis kennis en expertise inhuren? Met dit model leg je de afspraken tussen een opdrachtgever en -nemer vast. Je spreekt de termijn, het doel en eventuele extra's af. Tussentijdse beëindiging kan wanneer een consultant niet aan de gemaakte afspraken voldoet. Dit contract is speciaal voor bedrijven die tijdelijk advies van een specialist in willen winnen. Er is geen sprake van een dienstverband. De inhuur duurt tot het doel bereikt is. Maak afspraken over de inzet- en prestatieverplichting.

Fietsplan Overeenkomst

24,95

Werkgever stelt een fiets ter beschikking aan de werknemer. Er komen afspraken in aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Deze gaan over de aansprakelijkheid, het gebruik en de teruggave van de fiets. De fiscale regels voor ter beschikking stellen van bijvoorbeeld een fiets zijn gewijzigd met de invoering van de Werk Kosten Regeling.

Gebruikersovereenkomst Laptop

12,95
Als aanvullende arbeidsvoorwaarde geven bedrijven een laptop in bruikleen aan hun personeel. Afspraken leg je vast met deze Gebruikersovereenkomst Laptop. Maak afspraken over zorgvuldig gebruik, downloaden van applicaties en teruggave als het dienstverband afloopt. Vul zelf de gegevens van de werknemer, het merk, type en serienummer in. Deze overeenkomst is zowel geschikt voor een laptop, tablet als pc. Er is een een aparte overeenkomst voor het gebruik van een mobiele telefoon beschikbaar.

Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon

12,95
De meeste werkgevers stellen een mobiele telefoon ter beschikking aan hun werknemers. Met de Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon blijft de smartphone in eigendom van het bedrijf. Je maakt afspraken over zorgvuldig gebruik en teruggave bij beëindiging van het dienstverband. Dit contract is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Aansprakelijkheid, maar ook gebruik en verzekeringen maken deel uit van dit model. Je vult zelf het merk, type en serienummer in. Let op: er is een aparte Gebruikersovereenkomst Laptop voor personeel beschikbaar.

Huishoudelijk Reglement Personeelsvereniging

24,95

Een personeelsvereniging wordt opgericht met statuten door een notaris. Daarnaast wordt de dagelijkse gang van zaken vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Dat kan eenvoudiger aangepast dan statuten. In dit exemplaar worden de hoofdlijnen geregeld. U kunt ze aanvullen met eigen regels.

Klokkenluidersregeling

24,95

Klokkenluiders geven informatie over (vermeende) misstanden in een organisatie. Vaak moeten zij daarbij eerder afgesproken regels overtreden. De klokkenluider moet beschermd worden na het afgeven van de informatie. Een klokkenluidersregeling of klokkenluiderscode geeft handvaten.

Meewerkovereenkomst tussen Echtgenoten

24,95

Echtgenoten die samenwerken in een bedrijf kunnen een vergoeding afspreken. De fiscus verwacht wel dat die afspraken zakelijk zijn en bovendien dat er een overeenkomst is.

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

12,95

Een stichting heeft geen winstoogmerk. Dat zegt niets over het feit dat een stichting geen personeel zou kunnen hebben. Veel stichtingen hebben een directeur. Die directeur kan vervolgens binnen zekere grenzen de stichting runnen in de dagelijkse praktijk. Voor de afbakening van de taken en bevoegdheden van de directeur is een ander document beschikbaar. Het bestuur moet de directeur formeel benoemen, zij doet dat het beste met een apart bestuursbesluit. Bij een stichting is het bestuur altijd verantwoordelijk en dus ook mogelijk aansprakelijk. De directeur kan wel de dagelijkse leiding hebben, maar dat doet juridisch niet af aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Nulurencontract

24,95

Een 0 uren contract (nul uren contract) is een arbeidsovereenkomst waarbij de algemene voorwaarden om te werken zijn afgesproken. Deze treden in werking zodra de werkgever de werknemer oproept. Uitbetaling salaris is per uur. Er zijn ook nog andere arbeidsovereenkomsten die ongeveer hetzelfde resultaat opleveren. Bij een min-max contract is een minimale garantie van het aantal uren. Bij een oproepcontract met voorovereenkomst (uitgestelde prestatieplicht) ontstaat bij iedere oproep een nieuw tijdelijk contract.

Oproepovereenkomst

24,95

Een oproepovereenkomst is een complete arbeidsovereenkomst waarbij de hoeveelheid werk in een later stadium blijkt. De overeenkomst geeft het kader waarbinnen gewerkt gaat worden. Er is een loon per uur overeengekomen. Maandelijks worden de gewerkte uren uitbetaald. Als de werkgever de werknemer oproept gaat een tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Op het aantal oproepen dat na elkaar kan plaatsvinden zijn de wettelijke regels van toepassing. Er is dus een risico dat u een vaste arbeidsovereenkomst aangaat indien u de betreffende werknemer te vaak oproept. Overeenkomst is goed te gebruiken om een poule van werknemers op te zetten die wisselend komen werken.

Beëindiging Arbeidsovereenkomst met Wederzijds Goedvinden

24,95

Een ontslag met wederzijds goedvinden komt tot stand door onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Zij maken afspraken over termijnen, ontslagvergoeding en andere zaken. Die afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Overeenkomst toekenning van koopoptie aandelen aan werknemer

24,95

De aandelenoptie is een recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs aandelen te kunnen kopen. De optie moet gekocht worden, anders zal de fiscus deze niet accepteren. Doel van het verstrekken van een aandelenoptie aan een werknemer is deze te belonen voor eventuele groei van de onderneming. Ook zal een aandelenoptie de verbondenheid van de werknemer met de onderneming versterken. Indien het beter gaat dan verwacht met de onderneming zullen de opties meer waard worden. Gaat het slechter dan heeft de optie geen waarde.

Opleidingsovereenkomst

24,95
Algemene overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en een opdrachtgever. Naast de overeenkomst moet een offerte worden opgesteld. Bevat bepalingen over: –

Interim Contract

24,95
De overeenkomst regelt de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Belangrijke zaken die geregeld worden zijn bijvoorbeeld de geheimhouding en de auteursrechten. Het is belangrijk om een overeenkomst te sluiten bij het uitvoeren van een interimopdracht. Duidelijk moet van tevoren vast staan in welke verhouding partijen werken. Je kunt ook afspraken maken over wat er met de resultaten van je werk wel en niet mag gebeuren.

Procuratieregeling

12,95
Met een procuratieregeling geef je werknemers bevoegdheden. Namens de organisatie mogen zij rechtshandelingen verrichten, zoals het betalen van rekeningen of tekenen van contracten. Deze modelregeling heeft drie categorieën. Procuratiehouder A krijgt een onbeperkte volmacht en de procuratiehouders type B en C krijgen een specifieke (beperkte) volmacht. B mag tot een bepaald bedrag inkopen doen, contracten sluiten en offertes uitbrengen. C mag facturen goedkeuren en salarissen uitbetalen. Je vult zelf in wat het grensbedrag is. In de bijlage neem je de namen en functies op en kies je welke werknemers volmacht A, B of C krijgen. Tot slot kun je de procuratieregeling deponeren bij de KvK. Lees verder voor uitleg.

Raamovereenkomst Wervings- en Selectieopdrachten

24,95
Raamovereenkomst voor een wervings en selectieopdracht. Hiermee worden algemene afspraken opgesteld. Concrete wervingsopdrachten worden per keer opgedragen en vallen dan

Reglement Auto van de Zaak

24,95
Dit is een kaderregeling die de werkgever heeft vastgesteld. Per werknemer dient een aparte overeenkomst te worden opgesteld als de auto daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld.

Stageovereenkomst

12,95
De organisatie geeft een stageplek en stagebegeleiding aan een stagiair. Er wordt een vergoeding afgesproken en de duur van de stageplek.

Stageovereenkomst met Opleidingsinstituut als Partij

24,95

Veel opleidingen en scholen kennen een verplichte (maatschappelijke) stage. De leerlingen kunnen zelf een stageplek zoeken. De instelling kan ook met enkele werkgevers een stageovereenkomst sluiten. De leerlingen kunnen dan binnen de bepalingen van die overeenkomst een stageplek nemen bij de werkgever. Deze overeenkomst is opgesteld voor drie partijen, de stagebieder, de stagiair en de opleiding. Het belang van de overeenkomst is dat er duidelijkheid is dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. Tegelijk is er wel een gezagsverhouding. De stagiair moet zich aan de regels houden van de stagebieder. Ook is belangrijk dat duidelijk is of er een verzekering is afgesloten door de organisatie.

Standaard Voorwaarden Detachering

24,95
Standaardvoorwaarden detachering met bepalingen over de detacheringwerkzaamheden, het opnemen van vakantie, de begeleidingsgesprekken, de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, de vergoedingen

Studieovereenkomst

24,95

Werkgevers betalen (een deel van) de studiekosten. Indien de werknemer direct na het afronden van de opleiding vertrekt wil de werkgever een deel van die vergoeding terug.