Ondernemen & Financiën

Kort vreemd vermogen (KVV)

Kort vreemd vermogen (KVV)

Op de boekhoudkundige balans staan alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Aan de debetzijde (linkerkant) van de balans staan alle bezittingen en aan de creditzijde (rechterkant) staan het eigen vermogen en de schulden. De schulden wordt ook wel het vreemd vermogen genoemd. Op de balans wordt onderscheid gemaakt tussen schulden op de lange termijn en de korte termijn. Dit heet het lang vreemd vermogen (LVV) en het kort vreemd vermogen (KVV). Het kort vreemd vermogen zijn de schulden met een looptijd van maximaal één jaar. Andere benamingen voor kort vreemd vermogen zijn kortlopende schulden of vlottende schulden.

Definitie

Betalingsverplichtingen met een looptijd korter dan een jaar.

Uitleg

Voorbeelden van kort vreemd vermogen zijn crediteuren, bankschulden en nog te betalen belastingen. Iedere schuld aan een onderneming, bank of aan de overheid die binnen een jaar betaald moet worden, valt onder het kort vreemd vermogen. Hieronder staan de meest voorkomende vormen van schulden op de korte termijn.

Kort Vreemd Vermogen Betekenis

Wat valt er allemaal onder het kort vreemd vermogen?

Bankkrediet

Een veel voorkomende vorm van kort vreemd vermogen is het bankkrediet. Veel bedrijven sluiten een lening bij een bank af wanneer ze over onvoldoende geld beschikken. De onderneming maakt afspraken met de bank over de rente die wordt berekend over het geleende geld en de termijn waarbinnen de lening moet worden afgelost. Er is sprake van kort vreemd vermogen wanneer de lening binnen een jaar moet worden afgelost.

Een veel voorkomende vorm van bankkrediet is de rekening courant. Dit is een rekening waar dagelijks bij- en afschrijvingen op kunnen worden gedaan. Het verschil met een gewone rekening is dat het saldo op deze rekening ook negatief mag zijn. Dit heet in de volksmond ‘rood staan’.

Leverancierskrediet

Leverancierskrediet staat op de balans onder het kopje crediteuren. Leverancierskrediet betekent dat een onderneming goederen heeft besteld en/of ontvangen, maar de rekening nog moet betalen. Hier is sprake van kort vreemd vermogen, omdat de rekening op korte termijn moet worden betaald. Op de meeste rekeningen staat dat er binnen 14 of 30 dagen aan de betalingsverplichting moet worden voldaan.

Koop op afbetaling

Koop op afbetaling betekent dat een onderneming een kortlopende lening afsluit bij een andere onderneming, maar wel direct eigenaar is van het product dat hij heeft gekocht. Een voorbeeld is dat een bedrijf een vrachtwagen koopt, maar niet in één keer betaald. Het bedrijf kan direct over de vrachtwagen beschikken, maar lost het verschuldigde bedrag in termijnen af. De betaling in maandelijkse termijnen is het kort vreemd vermogen. Een veel voorkomende vorm van koop op afbetaling is financial lease.

Afnemerskrediet

Afnemerskrediet betekent dat een onderneming zichzelf vooruit laat betalen door een klant. Een klant heeft een bestelling geplaatst en betaald, maar de onderneming heeft de bestelling nog niet geleverd. De onderneming krijgt van de klant een krediet (geld) en lost deze lening af door de bestelling (product) te leveren. Er staat dus al wel geld op de rekening, maar de onderneming heeft nog een schuld in de vorm van het nog te leveren product. Afnemerskrediet valt ook onder kort vreemd vermogen, omdat de bestelde goederen op korte termijn moeten worden geleverd. Afnemerskrediet staat op de balans als ‘vooruit ontvangen bedragen’.

Huurkoop

Huurkoop lijkt op afnemerskrediet. Bij afnemerskrediet is de klant bij het doen van de betaling direct eigenaar. Bij huurkoop is de afnemer pas eigenaar als de laatste betaling is gedaan. Van huurkoop is sprake als een afnemer een goed of een dienst huurt met de intentie het product te kopen. De huur die de afnemer betaalt is een vooruitbetaling op het eigendomsrecht op het product. De onderneming ontvangt in dit geval dus geld, maar heeft feitelijk het product nog niet geleverd (in eigendom gegeven). Het kort vreemd vermogen van de onderneming is de (meestal maandelijkse) betaling die de klant doet waarvoor de tegenprestatie nog moet worden geleverd. Een veel voorkomende vorm van huurkoop is operational lease.

Te betalen belastingen

Een onderneming is belastingplichtig. Een voorbeeld is de omzetbelasting die over de omzet van het afgelopen kwartaal moet worden betaald. Wanneer een onderneming belastingaangifte heeft gedaan en op basis daarvan een aanslag heeft ontvangen, ontstaat kort vreemd vermogen. De onderneming heeft namelijk een kortlopende schuld bij de belastingdienst. Belastingschulden staan op de balans als ’te betalen belastingen’.

Berekenen

Het kort vreemd vermogen wordt berekend door alle kortlopende schulden op een bepaald moment bij elkaar op te tellen. Op de creditzijde van de balans staan alle schulden. Door alle langlopende schulden bij elkaar op te tellen, zoals een hypothecaire lening, onderhandse lening en obligatielening krijg je het totale lang vreemd vermogen. Door de balansposten crediteuren, bankschulden, te betalen belastingen etc. bij elkaar op te tellen krijg je het totale kort vreemd vermogen.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Een reactie op “Kort vreemd vermogen (KVV)

  1. Shanu schreef:

    Hoort vpb ook bij kvv?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *