Belasting

Aftrekpost

Belastingdienst

Wanneer personen of bedrijven belastingaangifte doen, mogen zij bepaalde bedragen in mindering brengen op het bruto-inkomen. Anders gezegd mogen belastingplichtigen bepaalde posten van het bruto jaarinkomen aftrekken. Zo’n aftrekpost zorgt ervoor dat het inkomen waar belasting over moet worden betaald lager wordt.

Aftrekposten

Aftrekposten – eigen woning

Definitie

Aftrekposten zijn bedragen die op het inkomen in mindering mogen worden gebracht, waardoor een belastingbetaler minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen hoeft te betalen.

Rekenvoorbeeld

Stel dat je bruto-inkomen € 40.000 per jaar is en dat je 42% inkomstenbelasting over dit bedrag moet betalen, dan betaal je het volgende bedrag aan de Belastingdienst:

\frac{40.000}{100}\times 42=16.800

Je netto-inkomen wordt in dit geval € 40.000 – € 16.800 = € 23.200. In dit voorbeeld is nog geen sprake van aftrekposten.

Stel nu dat je € 5.000 rente per jaar betaald over je hypotheekschuld. Dan mag je gebruik maken van de aftrekpost hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat je de rente die je betaalt over de hypotheekschuld af mag trekken van je inkomen. Hierdoor word je belastbare inkomen niet € 40.000, maar € 40.000 – € 5.000 = € 35.000. Nu betaal je het volgende bedrag aan de Belastingdienst:

\frac{35.000}{100}\times 42=14.700

Doordat je € 5.000 van je inkomen af mag trekken, betaal je € 16.800 – € 14.700 = € 2.100 minder belasting. Je netto-inkomen is dan € 40.000 – € 14.700 = € 25.300

Misvatting

Vaak hoor je mensen zeggen dat ze een bedrag “van de belasting aftrekken”. Dat klinkt mooi, maar is niet waar. Je trekt een bedrag niet van de belasting af, maar van je inkomen. Doordat je een bedrag van je inkomen aftrekt, word je belastbare inkomen lager en betaal je minder belasting.

Waarom zijn er aftrekposten?

Op de vraag waarom aftrekposten bestaan is geen simpel antwoord te geven. Dit heeft te maken met het belastingsysteem in Nederland. Er wordt bij de belastingheffing een aantal basisprincipes gehanteerd. Het eerste principe is dat bedrijven en particulieren belasting moeten betalen over inkomen.

Het tweede principe is dat over kosten geen belasting hoeft te worden betaald als deze kosten bedoeld zijn om inkomen mee te genereren. Als een bedrijf dus investeert in zijn onderneming kunnen de investeringskosten worden afgetrokken. Een bedrijf heeft met deze investering namelijk als doel om in de toekomst inkomsten te genereren. Wat het lastig maakt, is wat nu precies kosten zijn die als doel hebben om inkomen mee te verwerven. Vooral particulieren geven hun geld uit aan consumptiegoederen en hebben niet als doel om met de aanschaf van die goederen geld te verdienen.

Welke posten aftrekbaar zijn kan als gevolg van keuzes die de regering maakt per jaar verschillen. In de praktijk wordt er bij bedrijven altijd vanuit gegaan dat kosten aftrekbaar zijn, tenzij anders is aangegeven. Personen komen alleen in aanmerking voor belastingaftrek als dit expliciet staat vermeld. Je moet dus ieder jaar bij je belastingaangifte opnieuw kijken welke kosten je af mag trekken en welke niet.

Voorbeelden aftrekposten particulieren

Hypotheekrenteaftrek
Eigenwoningbezitters kunnen 30 jaar lang de hypotheekrente aftrekken van hun inkomen. Voor leningen die na 1 januari 2013 zijn afgesloten geldt dat de hypotheekrente alleen mag worden afgetrokken als er ook op de hypotheek wordt afgelost. De hypotheekrenteaftrek is daarom alleen nog maar van toepassing op de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. In de afbeelding hiernaast staat een voorbeeld van een aangifteformulier. Onder het kopje ‘aftrekbare rente’ staat de aftrekpost hypotheekrente ingevuld.

Aftrek financieringskosten eigen woning
Als je een eigen huis koopt mag je eenmalig kosten aftrekken die verband houden met de aanschaf een woning. Deze kosten worden financieringskosten genoemd. Voorbeelden zijn taxatiekosten en notariskosten voor de hypotheekakte. In de afbeelding hiernaast staan onder het kopje ‘aftrekbare financieringskosten’ voorbeelden van aftrekbare financieringskosten. Op de website van de Vereniging Eigen Huis vind je een volledig overzicht.

Aftrekposten - financieringskosten eigen woning

Aftrekposten – specificatie financieringskosten

Aftrek reiskosten openbaar vervoer
Als je zelf je reiskosten voor woon-werkverkeer betaalt, kun je in aanmerking komen voor reisaftrek. Je moet dan wel beschikken over een reisverklaring of openbaarvervoerverklaring en de afgelegde enkele reisafstand per openbaar vervoer moet meer dan 10 kilometer bedragen. Ook moet je minimaal één keer per week of minimaal 40 dagen per jaar tussen je woning en werkplek heen en weer reizen. Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van aftrekbare bedragen.

Aftrek schulden
Heb je schulden van boven de € 2.900 of samen met je fiscaal partner van boven de € 5800? Dan kun je die als aftrekpost invullen op je aangifteformulier in Box 3. Voorbeelden van schulden zijn doorlopend krediet, studieschuld en schulden als gevolg van de aanschaf van aandelen. Als je bijvoorbeeld een auto koopt op basis van een persoonlijke lening kan het bedrag boven de drempel van € 2.90- worden afgetrokken van je bezittingen. Op de website van de Belastingdienst staat welke schulden als aftrekpost op mogen worden gevoerd.

Aftrek giften
Schenk je wel eens iets aan een goed doel? Dan kun je je donatie aftrekken van je inkomen. De schenking moet dan wel hoger zijn dan 1 % van je verzamelinkomen. Bedragen boven 10% zijn niet meer aftrekbaar. Schenkingen aan Nederlandse Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig aftrekbaar en in sommige gevallen zelfs voor 125% (dit betreft de zogeheten culturele ANBI’s).

Aftrek studiekosten
Als je een opleiding of cursus volgt voor je werk of toekomstige vak, dan mag je de kosten aftrekken. Dit geldt voor kosten boven de € 500 met een maximum van € 15.000. Hieronder vallen les- en cursusgeld, boeken en ook computers en randapparatuur. Je moet wel aan kunnen tonen dat je die computer ook daadwerkelijk voor je studie gebruikt. Bewaar alle betaalbewijzen goed, want als de Belastingdienst er om vraagt moet je ze kunnen tonen. Alles wat je baas betaalt telt overigens niet mee als aftrekpost. op Financieel.infonu.nl staat een overzicht van alle studiegerelateerde aftrekposten.

Aftrek Alimentatie
Scheiden is lijden, maar om dit lijden een beetje te verlichten mag je van de Belastingdienst de betaalde alimentatie aftrekken. Dit valt onder de categorie persoonsgebonden aftrek. Deze aftrekpost geldt zowel voor de periodieke alimentatiebetaling als voor de eenmalige afkoopsom. Op Alimentatiewijzer.nl vind je meer informatie over Alimentatie en belasting.

Aftrek Lijfrente
Iemand die een lijfrentepolis heeft om zijn pensioentekort aan te vullen, mag de kosten van deze lijfrente als aftrekpost indienen. Hoeveel je af mag trekken hangt van je pensioenopbouw af. Als je bijvoorbeeld een loonsverhoging krijgt, word je verwachte pensioengat kleiner. Hoe kleiner het gat, hoe minder lijfrente je af mag trekken. Hier kun je uitrekenen hoeveel lijfrentepremie je af mag trekken.

Aftrek kind
Als je kinderen hebt onder de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen en waar je geen kinderbijslag voor ontvangt, dan kun je de kosten boven de 408 euro per kwartaal aftrekken. Premie zorgverzekering mag je meerekenen en alle andere vormen van ziektekosten niet. Meer informatie over de voorwaarden van deze aftrekpost vind je op de website van de Rijksoverheid.

Aftrek ziektekosten
Ziektekosten mogen boven een bepaald bedrag in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken. Dit zijn de specifieke ziektekosten. In de praktijk kunnen de laatste jaren steeds minder ziektekosten worden opgevoerd als aftrekpost. Alleen ziektekosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed mogen nog worden afgetrokken. Op de website van de Belastingdienst vind je uitleg en voorwaarden.

Voorbeelden aftrekposten bedrijven

Ondernemersaftrek
Als ondernemer mag je verscheidene aftrekposten indienen. Dit heet de ondernemersaftrek en bestaat uit een reeks aan aftrekposten. Dit zijn de startersaftrek, zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Hieronder worden deze aftrekposten toegelicht.

Startersaftrek
Als startende ondernemer heb je met opstartkosten te maken. Om het starten van een onderneming te stimuleren, mag je onder voorwaarden een bedrag van € 2.123 aftrekken. Dit geldt alleen voor het opstarten van een eenmanszaak of VOF. Ook moet je minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming besteden. Andere voorwaarden zijn:

  1. je hebt de afgelopen vijf jaar minimaal één bedrijf gehad.
  2. Je hebt de afgelopen vijf jaar niet vaker dan twee keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

In totaal mag je de startersaftrek de eerste vijf jaar maximaal drie keer indienen.

Startersaftrek arbeidsongeschikten
Wanneer je een onderneming (eenmanszaak, VOF of maatschap) opstart en je bent deels arbeidsongeschikt, kom je ook in aanmerking voor startersaftrek. Hiervoor gelden andere regels dan bij de reguliere startersaftrek. Zo moet je minimaal 800 uur per jaar besteden aan de onderneming, i.p.v. de 1.225 uren dat als criterium geldt voor de reguliere startersaftrek. Je kunt het eerste jaar € 12.000, het tweede jaar € 8.000 en het derde jaar € 4.000 aftrekken met als voorwaarde dat de aftrek niet hoger is dan de winst.

Zelfstandigenaftrek
Als zelfstandige mag je jaarlijks een vast bedrag als aftrekpost indienen. Dit bedrag is € 7.280. Als je een startende ondernemer bent mag je naast de zelfstandigenaftrek ook startersaftrek indienen. Voor de zelfstandigenaftrek geldt als voorwaarde dat je 1.225 uur per jaar en minimaal 50% van je arbeidstijd aan je onderneming besteed. Ook geldt als voorwaarde dat je aan het begin van het belastingjaar nog geen 65 jaar bent. De zelfstandigenaftrek mag niet meer dan de winst bedragen, behalve als je ook recht hebt op startersaftrek.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
Als ondernemer kan het zijn dat je een deel van je tijd besteed aan Research & Development, oftewel speur- en ontwikkelingswerk. In dat geval kun je een bedrag van € 12.310 als aftrekpost indienen. Je moet dan minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming besteden en minimaal 500 uur aan speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten. Deze uren moeten formeel zijn aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk door middel van een goedgekeurde S&O-verklaring van RVO. Het bedrag van € 12.310,mag je verhogen met € 6.157 als je in één of meer van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan twee keer de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk hebt ontvangen.

Meewerkaftrek
Als je fiscale partner meewerkt in je onderneming en daar geen vergoeding voor ontvangt kun je in aanmerking komen voor meewerkaftrek. Je partner moet dan wel 525 uren of meer zonder vergoeding in de onderneming werken of de vergoeding die je hiervoor betaalt is minder dan € 5.000, Om de meewerkaftrek vast te stellen, wordt gekeken naar het aantal meegewerkte uren. Aan de hand daarvan is de aftrek een percentage van de winst. Meer informatie over de voorwaarden van deze aftrekpost vind je op de website van de Belastingdienst.

Stakingsaftrek
Stakingsaftrek heeft niets te maken met het staken van je personeel, maar met het feit dat je onderneming staakt, doordat je je onderneming hebt verkocht of eindigt. Op het moment dat je stopt als ondernemer moet je belasting betalen over de stakingswinst. De stakingswinst is de meerwaarde die in je bedrijf aanwezig was op het moment van stoppen. Wanneer er geen meerwaarde is, heb je ook geen recht op stakingsaftrek. Je moet minstens drie jaar een onderneming hebben gehad om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost. Ook kun je deze aftrekpost maar één keer in je leven indienen, dus niet telkens als je een onderneming eindigt. Het bedrag dat je af kunt trekken is € 3.630.

Aftrekpost vergeten?

Mocht je na het lezen van bovenstaande uitleg er achter zijn gekomen dat je bij je belastingaangifte een aftrekpost bent vergeten? Geen probleem. Je kunt dan bezwaar maken tegen je definitieve aanslag. Dit kan niet alleen over het afgelopen belastingjaar, maar ook voor de jaren ervoor. Leuker kunnen ze het toch niet maken…

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.