Ondernemen & Financiën

Liquidatiewaarde

Liquidatiewaarde

Er is sprake van liquidatie wanneer een onderneming wordt beëindigd door opheffing of faillissement. Bij liquidatie wordt vaak een curator aangesteld. De curator verkoopt de failliete boedel en gebruikt dit om schuldeisers mee te kunnen betalen. De geschatte waarde van de boedel bij gedwongen verkoop heet liquidatiewaarde. De liquidatiewaarde is de geschatte verkoopwaarde van de afzonderlijke activa, zoals vrachtwagens, machines en inventaris. Om zicht te krijgen op de liquidatiewaarde van alle objecten in de onderneming, wordt een liquidatiebalans opgesteld.

Definitie liquidatiewaarde

De verkoopwaarde van het eigen vermogen van een onderneming als gevolg van bedrijfsbeëindiging. Bij liquidatiewaarde wordt gekeken naar de afzonderlijke verkoop van bezittingen en afwikkeling van schulden.

Uitleg liquidatiewaarde

Bij liquidatie van een bedrijf probeert de curator om alle schulden aan de schuldeisers af te betalen. Voordat de failliete boedel wordt verkocht, wordt van de vaste en vlottende activa de liquidatiewaarde berekend. Er wordt een inschatting gemaakt van de waarde van de bezittingen op dat moment in die specifieke situatie waarin de onderneming zich bevindt. Het is namelijk niet reëel om te denken dat een machine of bestelwagen nog hetzelfde opbrengt als de waarde die op de balans staat genoteerd.

Stel dat een machine voor € 40.000,- op de balans staat. Dan houdt een curator er rekening mee dat de machine nooit € 40.000,- op zal brengen bij verkoop. Door gebruik van de machine is de waarde immers gedaald. Ook weten potentiële kopers in welke positie de onderneming zich bevindt en maken daar bij de onderhandeling gebruik van. Een curator houdt bij de berekening van de liquidatiewaarde rekening met de volgende zaken:

  • gebruik: waardevermindering van de activa door slijtage;
  • maatwerk: bepaalde activa, zoals machines en software, zijn speciaal voor de onderneming gemaakt. Hierdoor is er weinig vraag naar;
  • positie: door faillissement bevindt de onderneming zich een bijzondere positie waardoor potentiële kopers minder willen betalen dan onder normale omstandigheden;
  • vraag: ondernemingen gaan vaak failliet omdat er sprake is van een verslechterde economische situatie. De vraag naar goederen is op dat moment laag en het aanbod hoog waardoor prijzen zijn gezakt.

Wanneer de berekening van de liquidatiewaarde van alle afzonderlijke activa in kaart is gebracht, kan een liquidatiebalans worden opgesteld. Op basis van de liquidatiebalans kan een inschatting worden gemaakt of alle schulden kunnen worden ingelost. Schuldeisers kunnen onder andere werknemers zijn die recht hebben op achterstallig loon, verhuurders van onroerend goed, de belastingdienst en verschaffers van lang vreemd vermogen en kort vreemd vermogen. Bij faillissement is de liquidatiewaarde meestal lager dan de openstaande schulden.

Boek-, realisatie- en liquidatiewaarde

Op de boekhoudkundige balans staat in de meeste gevallen de boekwaarde van de activa vermeld. De boekwaarde is de prijs die de onderneming destijds voor de activa heeft betaald, soms verminderd met boekhoudkundige afschrijvingen. Daarnaast is het mogelijk om een balans op te stellen op basis van de huidige waarde van de activa. Dit wordt de realisatiewaarde genoemd, oftewel de waarde die de activa zouden opbrengen als ze op dit moment worden verkocht. Tot slot kan een balans worden opgesteld op basis van de liquidatiewaarde. Dit is de geschatte waarde die de activa op zouden brengen bij gedwongen verkoop.

Een gezond bedrijf dat van plan is om nog jaren door te gaan, stelt jaarlijks een balans tegen boekwaarde op. Wanneer een onderneming zicht wil krijgen op de werkelijke verhouding tussen bezittingen en schulden, wordt een balans tegen realisatiewaarde opgesteld. Geen enkele onderneming doet dat jaarlijks, maar in speciale gevallen. Banken willen vaak aan de hand van de realisatiewaarde bekijken of een onderneming solvabel is wanneer de onderneming een zakelijke lening af wil sluiten. De liquidatiebalans wordt alleen maar opgesteld als het bedrijf wordt beëindigd. Deze balans geeft zicht op wat de overgebleven activa nog op kunnen leveren om schuldeisers te kunnen betalen om vervolgens de onderneming definitief te kunnen sluiten.

N.B.:
Liquidatiewaarde betekent iets anders dan liquiditeit of liquide middelen. Bij liquiditeit wordt gekeken of een onderneming aan haar kortlopende schulden kan voldoen en is geenszins sprake van bedrijfsbeëindiging. Liquide middelen is al het chartale en girale geld dat in een onderneming aanwezig is.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.