Economie

Afkortingen

Afkortingen

Op deze pagina staat een lijst met veelgebruikte afkortingen en symbolen uit de algemene economie, bedrijfseconomie, marketing en beleggen. Wanneer je economische afkortingen mist, kun je onderaan de pagina reageren. Wij voegen de afkorting zo snel mogelijk toe.

A Arbeid
Aa Arbeidsaanbod
AAC Accountant-Administratie consulent
AAC Advies- en Arbitragecommissie
AAC Adviescommissie Afbetaling en Colportage
AAF Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
AAK Aangepast achtergesteld krediet
AAOT Aanvullende alleenstaande-oudertoeslag
AAT Aanvullende arbeidstoeslag
AAV Algemene administratieve voorschriften
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
AB Aanmerkelijk belang
AB Administratiefrechtelijke beslissingen
abbb Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABPW Algemeen Burgelijke Pensioenwet
ABVBB Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
ABW Algemene bijstandswet
ACB Algemeen controlebeleid
ACOP Algemene Centrale van Overheidspersoneel
ACP/ACS Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan landen
ACT Voorheffing Vennootschapsbelasting
ACWW Adviescommissie Warenwet
AD Aggregate Demand curve
AD Samengestelde vraag
AD Accountantsdienst
ADB African Development Bank
ADB Asian Development Bank
ADV Arbeidsduurverkorting
AEB Amsterdamse effectenbeurs
AER Algemene Energieraad
AEX Amsterdam Exchange Index
AFBZ Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
AFC Average Fixed Cost
AfDB African Development Bank
AFM Autoriteit Financiële Markten
AFTA Aziatische vrije handelszone
AGI Aangepast bruto inkomen
AI Arbeidsinspectie
AIBOR Amsterdam InterBank Offered Rate
AID Algemene Inspectiedienst
AIQ Arbeidsinkomensquote
AKW Algemene kinderbijslagwet
ALP Arm’s length principle
AMT Alternatieve minimumbelasting
AmvB Algemene Maatregel van Bestuur
AMX Amsterdam Midkap Index
ANW Algemene nabestaandenwet
AO Arbeidsovereenkomst
AO Adminstratieve organisatie
AO/IC Administratieve organisatie en Interne Controle
AON Alles of niets
AOW Algemene ouderdomswet
AP Associated person
APA Advance Pricing Agreement
API’s Alternatieve effecten
APRK Actieplan risicokapitaal
AR Algemene Rekenkamer
Arbo Arbowet
AS Aggregate Supply curve
AS Samengesteld aanbod
AS/AD Aggregate Supply/Aggregate Demand model
ASAS Amsterdam Security Account System
AsDB Asian Development Bank
Asean Association of South East Asian Nations
ATB’s Administratieve handelsbelemmeringen
ATC Average Total Cost
Atm-optie Optie tegen marktwaarde
ATR Advance tax ruling
ATV Arbeidstijdverkorting
Av Arbeidsvraag
AVC Average Variable Cost
AVA Aandeelhoudersvergadering
AVB Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
AVP Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren
AW Actuele waarde
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
B Belastingen
b Marginale belastingquote
B2B Business to business
B2C Business to consumer
BBI Bruto Binnenlands Inkomen
BBP Bruto Binnenlands Product
Benelux Benelux
BEA Break-even-afzet
BEO Break-even-omzet
BEP Break-even-point
BEVAK Beleggingsvennootschap met vast kapitaal
BEVEK Beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal
BEW Beleggingsrecht Eigen Woning
BFT Bureau Financieel Toezicht
BI Strategische bedrijfsinformatievoorziening
BIB Bank voor Internationale Betalingen
BIC Bankidentificatiecode
BIMBAM Belastinginformatiemodel – Belastingautonomenmodel
BNP Bruto Nationaal Product
BNPmp Bruto nationaal product tegen marktprijzen
BOB Beschermde oorsprongsbenaming
BOI Bindende oorsprongsinlichting
BOP Balance of payments
BTI Bindende tariefinlichting
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BUBA Bundesbank
BV Besloten Vennootschap
c Marginale consumptiequote
C Particuliere consumptie
Ca Consumentenautoriteit
CAD Cash against documents
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CAO Chief Accounting Officer
CBP College Bescherming Persoonsgegevens
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEC Centraal Economische Commissie
CEO Chief Executive Officer
CEP Centraal Economisch Plan
CF Centrum voor Fondsenadministratie
CF-stukken Centrum voor fondsenadministratie-stukken
CFO Chief Financial Officer
CIO Chief Information Officer
CK Constante kosten
CLO Chief Legal Officer
CMO Chief Marketing Officer
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
Co Autonome consumptie
COO Chief Operating Officer
CP Ceteris Paribus
CPB Centraal Planbureau
CPI Consumentenprijsindex
CPO Chief Procurement Officer
CSO Chief Scientific Officer
CTO Chief Technical Officer
CTSV College van Toezicht Sociale Verzekeringen
CV Commanditaire vennootschap
CVA Certificaten van aandelen
CVC Card Verification Code
CvdM Commisariaat voor de Media
CvT College van Toezicht
Cw Comptabiliteitswet
CW Constante waarde
CW Contante waarde
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
cY Geïnduceerde consumptie
DAA Designated approving authority
DAD-curve Dynamic Aggregate Demand curve
DAD-SAS model Dynamic Aggregate Demand-Surprise Aggregate Supply model
DAX Deutsche Aktien Index
DGS Depositogarantiestelsel
DIDO Wet Financiering Decentrale Overheid
DJIA Dow-Jones index
DMU Decision making unit
DNB De Nederlandsche Bank
DTC’s Schatkistpapier
DV Deprival value
E Export
EAK Europese Akte
EBB Enquête beroepsbevolking
EBITDA Inkomen vóór rente, belastingen, afschrijvingen, en amortisatie
EC Europese Commissie
ECB Europese Centrale Bank
ECD Economische Controle Dienst
ECP Electronic Commerce Platform
ecu European Currency Unit
EEG Europese Economische Gemeenschap
EER Europese Economische Ruimte
EFTA European Free Trade Association
EG Europese Gemeenschap
EG Eigen Grond
EGKS Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EIB Europese Investeringsbank
EK Eerste Kamer
ELMAR European Electricity Market model
EMI Europees Monetair Instituut
EMS Europees Monetair Stelsel
EMS-II Europees Monetair Stelsel II
EMU Economische en Monetaire Unie
EOE Europese Optiebeurs
EP Europees Parlement
ER Europese Raad
ERM Wisselkoerssysteem
ESB Economische Statistische Berichten
ESI Euroland-Spanningsindicator
EU Economische Unie
EU Europese Unie
EURIBOR European interbank Offered Rate
Euro-NM Euro-Nieuwe Markt
EV Effectieve vraag
EVA Europese Vrijhandelsassociatie
FAO Food and Agricultural Organization
FAS Free alongside ship
FC Fixed Cost
FC&S Free of capture and seizure
Fed Federal Reserve System
FEF Front-end financing
FENEDEX Federatie voor Nederlandse Export
FFE Financial front end
FIFO First in first out
FILO Wet Financiering Lagere Overheid
FIOD Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst
FIOD-ECD Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst – Economische ControleDienst
FK ´85 FREIA KOMPAS 1985
FKSEC FREIA KOMPAS Sector
FMO Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FOB Free on board
FPE Free from particular average
FREIA-KOMPAS 1985 FREIA KOMPAS 1985
FREIA-KOMPAS Sector FREIA KOMPAS Sector
FTA Free trade area
FTA Financiële Termijnmarkt Amsterdam
Fte Arbeidsjaar
GAAP Algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en presentatie
GAAS Algemeen aanvaarde grondslagen voor de controle
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GATT Algemene overeenkomst inzake tarieven en handel
GCK Gemiddelde constante kosten
GDI Gross Domestic Income
GDPmp Gross domestic product at market prices
GFC Gross Fixed Cost
GK Gemiddelde kosten
GKKT Gemiddelde totale kosten op korte termijn
GKL Gemiddelde totale kosten op lange termijn
GNP Gross National Product
GNPmp Gross National Product at market prices
GO Gemiddelde opbrengst
GOS Gemenebest van Onafhankelijke Staten
GP Gemiddeld product
GPL General Public Licence
GPl Gemiddeld product van arbeid
GTC Gross Total Cost
GTClt Gross Total Cost long term
GTCst Gross Total Cost short term
GTK Gemiddelde totale kosten
GTO Gemiddelde totale opbrengst
GUO Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
GVC Gross Variable Cost
GVK Gemiddelde variabele kosten
GWL Geregistreerde werkloosheid
HDI Human Development Index
HICP Geharmoniseerde prijsindex
I Investeringen
i Renteperunage
I/A Inactieven/Actieven-ratio
IBRD Onderdeel van de Wereldbank
ICT Informatie- en communicatietechnologie
ID-banen Instroom- en doorstroombanen
IDA International Development Association
IEA Internationaal Energie Agentschap
IFC Internationale Financiële Corporatie
IGZ Inspectie Gezondheidszorg
ILO Internationale Werknemersorganisatie
IMF Internationaal Monetair Fonds
Io Autonome investeringen
IOAZ Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IPO Initial public offering
IS-curve Investment Savings-curve
IS/LM-model Investment Savings / Liquidity preference Money supply equilibrium-model
ISO Internationale organisatie voor standaardisatie
ISt Inspectie voor de Sanctietoepassing
IVW Inspectie Verkeer & Waterstaat
IWI Inspectie Werk en Inkomen
JADE Joint Analysis of Dynamics and Equilibrium
JIT Just-in-time
JWG Jeugdwerkgarantiewet
K Kapitaal
k Hoeveelheid kapitaal
Kadw Kadasterwet
KBA Kosten-batenanalyse
KEW Kapitaalverzekering Eigen Woning
KIQ Kapitaalinkomensquote
k.k. Kosten Koper
KOR Kleineondernemersregeling
KvK Kamer van Koophandel
KVV Kort vreemd vermogen
l Hoeveelheid arbeid
LBO Leveraged buy-out
Liffe London International Financal Futures Exchange
LIFO Last in first out
LM-curve Liquidity preference Money supply equilibrium-curve
LRAC Long Run Average Cost
Ltd. Limited
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie
LVV Lang vreemd vermogen
LW Loonwet
M Import
M1 Geldhoeveelheid
M3 Liquiditeitenmassa
MBO Management buy-out
MC Marginal Cost
MClt Marginal Cost long term
MCst Marginal Cost short term
MDW Marktwerking Deregulering Wetgevingskwaliteit
MEV Macro Economische Verkenning
MFI’s Monetaire financiële instellingen
MGC Marginale geneigdheid tot consumeren
MGS Marginale geneigdheid tot sparen
MHP Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel
Minbuza Ministerie van Buitenlandse Zaken
Minfin Ministerie van Financiën
Minszw Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
MK Marginale kosten
MKB Midden en Kleinbedrijf
MMK Marginale maatschappelijke kosten
MNB Marginale Netto Baten
MO Marginale opbrengst
MOSI Model of Social Insurance
MP Marginaal product
MPC Marginal propensity to consume
MPl Marginaal product van arbeid
MPS Marginal propensity to save
MR Marginal Revenue
MSA-countries Most severely affected-countries
MSC Marginale substitutievoet
MTV Marginale transformatievoet
MVA Multi Vezel Akkoord
N Natuur
nABW Nieuwe Algemene BijstandsWet
NAFTA North American Free Trade Association
NAIRU Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment
NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotations
NATGAS Natural Gas model
NATO North Atlantic Treaty Organisation
NAVO Noord Atlantische Verdrags Organisatie
NCB Nationale Centrale Bank
NCW Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
NCW Netto contante waarde
NEa Nederlandse Emissieautoriteit
NGO Niet-gouvernementele organisaties
NHG Nationale Hypotheekgarantie
NIBUD Nationaal instituut voor de budgetvoorlichting
NIC’s Newly Industrialized Countries
NIEO Nieuwe Internationale Economische Orde
NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
NMP Nationaal Milieubeleidsplan
NNI Netto nationaal product
NPV Net Present Value
NTW Netto toegevoegde waarde
NV Naamloze Vennootschap
NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars
NYSE New York Stock Exchange
NZa Nederlandse Zorg Autoriteit
O Overheid
O Ondernemerschap
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OG Onroerend goed
Oo Autonome overheidsbestedingen
OPEC Organisatie van Olieproducerende Landen
OPTA Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
OTC Over the counter
OZB Onroerende Zaakbelasting
p Prijs
P’s Marketinginstrumenten
P/A Personen per Arbeidsjaar
PBO Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
PBO Publiekrechtelijk Bedrijfsorgaan
PDO Protected Designation of Origin
Pemba Premiedifferentiatie en Marktwerking bij arbeidsongechiktheidsverzekeringen
pg Grondrente
PICG Prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie
PIN Persoonlijk Identificatie Nummer
PKV Prijs-kwaliteitverhouding
PLC Product Lifecycle
PRIVAK Private equity bevak
PS Provinciale Staten
q Hoeveelheid
qa Aangeboden hoeveelheid
qv Gevraagde hoeveelheid
R&D Onderzoek en ontwikkeling
RA Registeraccountant
RCAP Risk Capital Action Plan
REA Raad voor Economische Aangelegenheden
REA Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten
REV Rentabiliteit van het eigen vermogen
Ri Europese Richtlijn
ROI Return On Investment
RTV Rentabiliteit van het totale vermogen
RvB Raad van Bestuur
s Marginale spaarquote
S Particuliere besparingen
SAFE Short-term Analysis and Forecasts for the Dutch Economy
SAFFIER Short and medium term Analysis and Forecasting, using Formal Implementation of Economic Reasoning
SAMEN Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden
SAS-curve Surprise Aggregate Supply curve
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SDR Bijzondere trekkingsrechten
SER Sociaal Economische Raad
SEW Spaarrekening Eigen Woning
Sfb Sociaal Fonds Bouwnijverheid
SodM Staatstoezicht op de Mijnen
SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SPAK Specifieke afdrachtkorting
SRAC Short Run Average Cost
SSO Shared services organisatie
SUWI Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
Sw Successiewet
ta Arbeidstijd
TAN Transactie Autorisatie Nummer
TC Total Cost
Tj-biljet Teruggaaf jongeren-biljet
T.K. Te Koop
TK Totale kosten
TK Tweede Kamer
TLZ Toegerekend loon zelfstandigen
TO Totale opbrengst
TP Totaal product
TQM Integrale kwaliteitszorg
TTP Trusted Third Party
tv Vrije tijd
TW Totale Winst
TW ToeslagenWet
U Werkloosheid
u Nut
UAV Uniforme administratieve voorwaarden
Uc Conjunctuurwerkloosheid
UN United Nations
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UOV Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties
USZO Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheids- en Onderwijzend personeel
Uvi Uitvoeringsinstelling
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V Voorraad
VAT Value-Added Tax
VC Variable Coefficient
VC Variable Cost
VINEX VINEX-locaties
VK Variabele kosten
VN Verenigde Naties
VNO Verbond van Nederlandse Ondernemingen
VNO NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen / Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VOF Vennootschap Onder Firma
VON Vrij Op Naam
VRH Vermogensrendementsheffing
Vr.P. Vraagprijs
VUT Vervroegd uittreden
VWA Voedsel en Warenautoriteit
WAGGS Wet Arbeidsvoorwaarden Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector
WAGW Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers
WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAM Wet Aanpassingsmechanisme
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheid
WAZ Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
Wbp Wet bescherming persoonsgegevens
WEF World Economic Forum
WEM Wet economische mededinging
WEOR Wet op de Europese Ondernemingsraden
WEPs Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet LB Wet op de Loonbelasting
Wet OB Wet op de omzetbelasting
WFL Wet financiering loopbaanonderbreking
WGP Waarde van het gemiddelde product
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIR Wet investeringsrekening
WISER Wage Information System for Economic Research
WIW Wet inschakeling werkzoekenden
WKA Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden
WLB Werkloze beroepsbevolking
WMCO Wet melding collectief ontslag
WMK Wet op de medische Keuringen
WML Wet minimumloon
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WMP Waarde van het marginale product
WOR Wet op de Ondernemingsraden
WOZ Wet Waardering Onroerende Zaken waarde
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WTA Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume
WTO Wereld handelsorganisatie
WTV Wet toezicht verzekeringsbedrijf
WULBZ Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
WVG Wet voorzieningen gehandicapten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWI World Watch Institute
WWI Wet op Werkhervatting en Inkomen
Y Nationaal inkomen
y Inkomensniveau
YTM Yield to maturity
ZBO Zelfstandig bestuursorgaan
ZFW Ziekenfondswet
ZW Ziektewet
author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

11 reacties op “Afkortingen

 1. Mark van Bommel schreef:

  Wat betekent Wg?

 2. logan schreef:

  wat betekent obv

 3. A schreef:

  Waar staat Pv voor in deze zin : “Gemiddelde omzet pv:”

  context is een website met info over franchise ondernemingen.

  MVG

 4. Scholto Bos schreef:

  Manufacturing date, oftewel de datum dat de supplementen zijn geproduceerd.

 5. martine beauprez schreef:

  Op een potje met voedingssupplementen staat geen vervaldatum, wel deze afkorting : Mfg date 08/14.
  Weet u wat deze afkorting betekent ?
  Groeten

 6. ayentha schreef:

  Wat betekent de afkorting beo

  1. Scholto Bos schreef:

   Bedankt voor je toevoeging. Ik heb zowel BEO (Break-even-omzet) als BEA (Break-even-afzet) toegevoegd. BEP (Break-even-point) stond al opgenomen in de lijst.

 7. Scholto Bos schreef:

  Hoi Petra, ik kwam zojuist Percent Area Coverage tegen.

 8. Scholto Bos schreef:

  Ik heb geen idee. In welke context wordt deze afkorting gebruikt?

 9. Petra Rutten schreef:

  Wat betekent het percentage PAC? Kan ook Engels zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *